2015 m kainos padidejimas

Pasirodþius, jûsø ámonës ir ámonës daþnai kovoja uþ vartotojà kovodamos Vakarø Europoje. Jie praleidþia visà dabartinæ - tiek minëtas ámones, tiek valstybës iþdà, kai mes ir vidutiniðkai þmonës valgo duonà, nes Lenkijos ekonomika sparèiai vystosi. Todël daugelio elementø, pvz., Maisto pramonës, kainos tampa neproporcingos pajamø augimui.

Lenkijos kompanijos nëra laimëjusios konkurso dël realiø investicijø, ið kuriø pinigai galëtø pumpuoti á savo ekonomikà, prisidëti prie BVP plëtros ir gerinti Lenkijos iðlaidø sàlygas. Todël vis daugiau lenkø, ðilumà uþ palankesnes gyvenimo sàlygas, palieka mûsø ðalies sienas. Vokieèiai ir Britø salos vis dar yra daþniausiai pasirinkta vieta. Lenkai yra pasirengæ pradëti abejingai, kà tik uþdirbti. Jie daþnai dirba ant indø arba kaip pagalbinës priemonës. Galø gale jûs paliekate ne tik darbuotojus, turinèius galimà iðsilavinimà, bet ir tuos, kurie turi aukðtàjá iðsilavinimà, pvz., Gydytojus. Mes neturëjome specialistø su paskutiniais.Kà daryti? Ðiai situacijai skirtas vaistas yra gráþti prie konkretaus darbo pagrindo. Ágyvendinama ERP sistema. Ji traktuoja ámoniø veiklos supaprastinimà ið visø srièiø. Ðis metodas leidþia ilgai planuoti visas susijungianèias investicijas, o ne tik sumaþinti rizikà. Ði programa ðiuo metu naudojama Vakarø Europoje ir Jungtinëse Amerikos Valstijose, kur ji atneðë laukiamø produktø gerinimo ámoniø dalimi. Ðios idëjos dëka, tokie sprendimai kaip prekyba vienoje investicijoje arba papildomø darbuotojø ádarbinimas gali bûti pasirinkti daug greièiau. Be ðio prietaiso visa tai buvo auginama, ji buvo „groped“, suteikianti didþiulius finansinius nuostolius. Jø pasekmë bûtø ne tik sustabdyti atitinkamø bendroviø plëtrà, bet ir antràjá darbuotojø atleidimà. Tai lëmë tada ir kità neigiamà poveiká - nedarbo padidëjimà. Erp gali iðspræsti ðá dalykà - sako ekspertai.