Apskaitos programa

Ðiuolaikinës apskaitos ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programos, þaidþianèios „Windows“ fone, yra labai paprastos ir jø veikimas yra intuityvus. Galø gale, visuomet yra vartotojø grupë, kuri vietoj pelës nori nerimauti dël tabuliatoriaus. Yra daugiau ámoniø ar verslininkø, kurie nenori investuoti á ðiuolaikinius kompiuterius. Jiems sukurta programa „Comarch Klasyka“, kuri visus naujus sprendimus parduoda ir klasikinëje grafinëje formoje.

„Comarch“ klasika yra funkcionali þmogiðkøjø iðtekliø ir darbo uþmokesèio programa. Ji suteikia galimybæ atsiskaityti uþ supaprastintas ir visas buhalterines sàskaitas. Tai leis atlikti pilnà sandëliø valdymà kartu su komerciniø operacijø registravimu, taip pat uþsienio valiuta. Kaip paraiðkos dalá galima ásigyti nepriklausomà þurnalø skaièiø, taip pat tvarkyti iðankstines sàskaitas, vidaus pardavimus ir pirkimus.

Sàskaitos faktûros modulis leidþia ávesti ilgus 160 simboliø produktø pavadinimus. Ji turi bankø duomenø bazæ, kuria galima naudotis pervedimams. Dirba su mokesèiø spausdintuvais.

Kitas idëjos elementas yra darbo uþmokesèio elementas. Ji vertina galimybæ saugoti darbuotojø bylas, sudaryti kvadratiniø ir mokymosi pajamø sàraðà. Jame galite pamatyti darbuotojø nebuvimà ir atostogas. Ðis modulis taip pat bus apmokytas mokesèiø deklaracijomis PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 ir ZUS, taip pat mokëjimø mokesèiø inspekcijai.

Gamintojas, naudodamas „Windows“ aplinkà, kiekvienam klientui parengë specialià migracijos pasiûlymà naujausioms programos versijoms. Jis gali gyventi ypaè sëkmingame pasiûlyme, kadangi atnaujinimas gali bûti sukurtas 40% nuolaida, o naujausia programa buvo sukurta remiantis ávairiomis technologijomis, taip pat apima planuojamus pakeitimus reglamentuose, kurie dël prieþasèiø negali bûti rasti klasikinë grupë.