Atitikties deklaracija

Todël EB atitikties deklaracija turi raðtiðkà gamintojo (arba ágaliotojo atstovo pareiðkimà, kad jo rezultatas atitinka Europos Sàjungos rekomendacijas. Ði informacija turi bûti susijusi su vienu ar keliais produktais, kuriuos aiðkiai nurodo bendrovë arba prekës kodas, arba jei yra unikali nuoroda. Gamintojas turi atlikti gaminio analizæ ir atlikti atitinkamus direktyvø reikalavimus.

Money Amulet

Prieð iðduodant atitikties deklaracijà, gaminiams turi bûti atliekamos atitikties vertinimo procedûros, be to, prireikus (kai tai susijæ su kitais reglamentais, ðie gaminiai turi gauti atitinkamus sertifikatus. Atitikties vertinimo procedûra atliekama vykdant konkreèias veiksmø sekas. Jie ið tikrøjø vadinami moduliais ir daþniausiai pasiþymi didelëmis raidëmis. Ðios sekos pasirinkimà pageidauja gamintojas, kuris tikriausiai pasirenka já pagal savo pasitenkinimà galimybëmis, kurias jam suteikë taryba ir eksploatuoja produktà. Nesudëtingø produktø atveju seka gali bûti tik ið tam tikro elemento (pvz., A modulis, o labiau paþengusiems produktams tai yra procedûros (pvz., Elektros skaitikliø atveju gamintojas gali pasirinkti modulius B + D, B + F arba H1 . Tada uþduoèiø augimas ir vaisiai yra dokumentuojami. Gamintojas pateikia CE þenklà ant gaminiø, kurie yra atitikties deklaracija. Daug dëmesio, susijusi su gamintojo atitikties deklaracijos iðdavimu, kyla ið dabartinës, kad ámanoma, kad gaminys, kuriam buvo pateikti dokumentai, atitinka visus svarbius reikalavimus, taip pat yra solidarus su ástatymu.Á EB atitikties susitarimus pagal ðià formà turëtø bûti átraukta ði informacija (pagal 2004 m. Rugpjûèio 11 d. Infrastruktûros ministro teisæ dël statybos produktø ir þenklinimo sistemos atitikties statybos þenklui deklaravimo bûdø:1. Unikalus produkto identifikatorius - numeris XXXX2. Gamintojo prekës þenklas ir adresas, taip pat, jei to pageidauja, ir tuo paèiu metu Europos ágaliotasis atstovas3. Ði atitikties deklaracija lieka visiðkai gamintojo (arba montuotojo atsakomybe.4. Kokia yra deklaracijos problema - produkto identifikatorius, kuris prireikus atkurs jo turiná - pridëkite paveikslëlá5. Pirmiau apraðyta ðio pareiðkimo tema atitinka atitinkamus Bendrijos teisës aktus (sàraðas.6. Nuorodos á specifikacijas ar nuotraukas á darniuosius standartus, su kuriais susijusi deklaracija7. Prireikus informacija apie ástojusá asmená, kuris ástojo á bylà, ir su sàlyga, kad turëtø bûti pateiktas sertifikatas8. Kita papildoma informacija, pavyzdþiui: vardu, kuriam buvo pasiraðytas pavadinimas, iðdavimo data ir vieta, pareigos, pavadinimas ir paraðas.Iðdavus atitikties deklaracijà gaminys gali gauti CE þenklà. Ðio þenklo buvimas ant gaminio pakuotës nurodo, kad jis atlieka ES direktyvø lûkesèius. Jie vertina uþduotis, susijusias su sveikata ir aplinkos apsauga, naudojimo saugumu, ir nustato pavojus, kuriuos gamintojas turëtø paðalinti. Jei gaminiui taikomas atitikties vertinimas ir ji neturi atitikties deklaracijos, kad ji nebûtø patvirtinta prekiauti arba bûtø iðduota naudoti Europos Sàjungos teritorijoje. Sutartá renka gamintojas arba jis sëkmingai surenka savo Europos ágaliotojo atstovo, kai jis uþsidaro vietà uþ Europos Sàjungos ribø, vietà.