Maisto saugojimas viduramthiais

Norint sukurti ilgalaiká maisto produktø ðvieþumà, reikia maisto produktø vakuuminës pakuotës. Maisto produkto galiojimo laikas yra net kelis kartus. Tradiciniai maisto laikymo metodai neleidþia pasiekti tokio rezultato dël nuolatinës prieigos prie

Briedthio vakuumine pakuote

Dël daugelio prieþasèiø mes perkame daugiau patiekalø nei galime suvartoti. Siekiant iðvengti atliekø, gërimas ið maisto produktø pertekliaus yra vakuuminë pakuotë.Maisto produktø apsaugos metodas yra pratæsti maisto produkto galiojimo terminà nuo