Mathos bandymo bendroves valdyma

Jei mes stengiamës valdyti savo nará patys, o mes paprasèiausiai esame jo virðininkai, skundþiame daug pareigø ant galvos. Ið ðio veiksnio daþnai rûpinamës kitø þmoniø, kurie gali susidoroti su konkreèiomis uþduotimis,

Taksi fiskaline astaiga

„Bingo xl“ kasos aparato ásipareigojimas taikomas daugeliui Lenkijos verslininkø. Tada ji padeda sumokëti Mokesèiø tarnyboje, nes jos dëka kiekvienas gavëjas jau gali gauti gavimà su ásigytø vaisiø ir vertës taisyklëmis. Ðis