Fiscal ursynow spausdintuvai

Yra valstybë, kurioje finansiniai prietaisai reikalingi pagal teisinæ normà. Todël jie yra elektroniniai árenginiai, pajamø áraðø þmonës ir mokëtinø mokesèiø suma maþmeninës prekybos sandoriu. Dël savo kaltës darbdaviui gali bûti paskirta

Kompiuterio darbo stotis

Glaudþiai siûlomi tik geri ir technologiðkai tvirti árenginiai, áskaitant "atex" dulkiø siurblius, arba centriniai pramoniniai dulkiø siurbliai, pagaminti kartu su atekso direktyva. Svarbi vieta èia yra uþtikrinti saugumà darbo metu, gamybos

Kasos prekybos prekyba

Kiekvienas kasos savininkas þino esamà situacijà, kiek muitø sumaiðoma su tokio prietaiso nuosavybe. Fiskalinis kasos aparatas elzab jota e, t. Y. Apdorojimo átaisas nuolatinës prekybos registracijos metu ir skaièiuojant mokesèiø pavadinimà.