Vakuumine pakuote thiniasklaidos ekspertui

Vakuuminë pakuotë yra planas apsaugoti maistà nuo iðoriniø veiksniø, tokiø kaip oras, bakterijos ar pelësiai, kurie jà sunaikina. Jie naudojami paskutinëms vakuuminio pakavimo ástaigoms. & nbsp; Ðios formos prietaisus naudoja maisto