Cnc frezavimo pasiulymas

Pagrindinis atliekø apdorojimo tikslas yra perduoti kito metodo formà ir dydá bei ðiurkðtumà metalinëms medþiagoms, paðalinant perteklinæ medþiagà, paprastai vadinamà negabaritiniu. Ðiuo metu viena ið labai paprastø apdirbimo formø yra cnc frezavimas, kuris suteikiamas ámoniø galiai.

Apskritai, apdirbimas gali bûti suskirstytas á apdirbimo ir erozijos apdirbimà. Apdirbimui galime, be kita ko, átraukti lustø apdirbimà. Á paskutinæ klasæ áeina, be kita ko, operacija, vadinama frezavimu. Gerai þinoti, kad per ðá apdirbimà árankis daugiausia atlieka sukamàjá judesá. Taèiau, priklausomai nuo árenginio, kuriame dirbame, gali atsitikti, kad prietaisas taip pat gali atlikti tiekimà. Taèiau daþniausiai tai atsitinka, kad tik ruoðinio judëjimas atlieka ruoðiná. Verta prisiminti, kad prietaisas, kuriame mes dirbame, yra vadinamas frezavimo maðina. Dabar rinkoje yra daug rûðiø frezavimo stakliø. Mes galime pridëti prie jø stalo frezavimo stakles ir papildomai iðgræþtas frezavimo stakles, kurios apima, be kita ko, vertikalià ir horizontalià frezavimo staklæ, taip pat vertikalias konsolines frezavimo stakles su sukimo aðies galvute. Be to, mes taip pat iðskiriame radialines ir bokðteliø frezavimo stakles, taip pat centrinius pjoviklius, kopijuoklius ir specialias frezavimo stakles.

Priimant sprendimà dël metalinës medþiagos apdirbimo, pirmiausia reikia pasirinkti tinkamà metodà. Todël labai svarbu, nes, priklausomai nuo mûsø gaminiø struktûros, turëtume pasirinkti gerus jo apdorojimo parametrus.