Donatella versace mados dou

Revitalum Mind Plus

Ðá ðeðtadiená parengtas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos ekranas. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai átraukë á integruotà sezonà. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo sukurtas tamsiausiame elemente, o visa vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø darbe buvo naudojami tik akivaizdûs ir subtilûs didþiøjø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko audinius, audiniai. Mûsø reporteriai buvo geriausiai padengti erdviais, spalvingais „maxi“ sijonais ið nërimo apdailos. Be to, jiems taip pat turëjo átakos nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukë su pûkais ir siuvinëtais bikini. Ðiltais drabuþiais, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pilnomis briaunomis, puoðtomis nëriniais ir ádomiomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþaus vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas specialiai ðiuolaikinei prieþasèiai. Suknelë buvo sumokëta asmeniui, kuris laikë já anonimiðku. Be to, daugelis svarbiausiø kolekcijos drabuþiø buvo parduoti aukcione. Pajamos, gautos ið dabartinio aukciono, bus iðleistos á savo vaikø namus. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius pelningus ir praktinius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai iðsiuntë savo produktus pardavimui, o kai sandorio vieta buvo netgi apsilankymas vienoje ið gamyklø.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad paskutinë kolekcija pasieks parduotuviø dabar geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas planuoja atidaryti elektroninæ prekybà, kurioje bûtø paprastos kolekcijos, iðskyrus stacionarias parduotuves.Lenkijos drabuþiø kompanija yra viena ið populiariausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekvienoje ðalyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugelio geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Tuomet ðis pavadinimas raðo kolekcijas, padedanèias svarbiems Lenkijos dizaineriams. Ðios kolekcijos tikrai yra labai populiarios, kad prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasirengæ ilgomis eilëmis, pasiruoðæ ryte. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios bendrovës poveikis daugeliui metø yra labai populiarus tarp naudotojø, tiek ið tikrøjø, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji neparduoda, jau nekalbant apie daugelá gautø prizø ir teigia, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

Perþiûrëti mûsø parduotuvæ: Vienkartiniai medicininiai drabuþiai Varðuvoje