Drabuthio gamintojas famex

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo patikrinti, kà dizaineriai sukûrë sezonui. Tarp auditorijos galëtume patikrinti net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota artimiausioje detalëje ir viskas buvo parengta be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jø vertë buvo visiðkai sukurta patogiais ir erdviais audiniais su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø reporteriai labiausiai domisi erdviais, spalvingais maxi sijonais, pagamintais ið nërimo. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su ðlepetëmis ir siuvinëtais bikinais. Dël naujø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su gerais þiedais, papuoðtais nëriniais ir populiariomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, sukurtas ypaè paskutinei progai. Suknelë buvo mokama asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo ir nedaug drabuþiø ir drabuþiø ið moderniausiø kolekcijø. Pajamos, gautos ið ðio pardavimo, bus pervestos á vietos naðlaièiø namus. Pabrëþtina, kad ámonë taip pat labai pritaria ávairiems labdaros veiksmams. Savininkas savo prekes pakartotinai pardavë pardavimui, todël aukciono objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija bus atidaryta parduotuvëse dabar geguþës mënesá. Be to, jis informavo, kad prekës þenklas turi interneto verslo pagrindà, kuriame atvirkðtinës kolekcijos bûtø pigios nei stacionariosiose parduotuvëse.Ðeimos mados kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø pasaulyje. Kiekviename pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, toli nuo visø lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kas kiekvienà pavadinimo laikotarpá sudaro kolekcijas bendradarbiaujant su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, þinoma, yra labai populiarios, kad net prieð pat parduotuvës pradþià jau ryte esantys ilgos eilës. Ðios kolekcijos yra ið ðios dienos.Dabartinës kompanijos rezultatai nuo daugelio metø yra labai populiarûs tarp vartotojø, taip pat ir rezultatu, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nepaminëja labai gautø atlygiø ir sako, kad rezultatai yra pati geriausia vertë.

https://repa-h24.eu/lt/

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Vienkartiniai apsauginiai drabuþiai