Dulkio dalinimas

Prieð prisijungiant prie viso kûno, tam tikra vieta turi bûti árengta tinkamu dulkiø ðalinimo metodu. Teisingas bûdas, jis sako, specialiai sukurta sistema, individualiai pritaikyta vietai, kurioje yra skirtingas apdulkinimas.

Dulkiø iðtraukimo sistemø projektavimas yra paslauga, kurià turëtø uþsakyti atitinkama inþinerinë ámonë. Prieð biurà ar jo darbuotojai yra suinteresuoti projektuoti centrà, kad jie galëtø patirti parduotuvæ ir atlikti iðsamø tyrimà bei analizæ. Pasirinkus tinkamas vëdinimo maðinas, pradþioje bûtina susipaþinti su parduotuvës gamybos specifika ir atlikti preliminarius projektavimo darbus, remiantis stebëjimais ir analize. Viskas turëtø bûti neabejotina ir paprasta, kad ateityje suprojektuota dulkiø surinkimo sistema bûtø tinkamai suplanuota konkreèioje ámonëje. Ðiø iðankstinio projekto analizës metu svarbiausia nustatyti oro greitá uþterðtame interjere, svarbu bute nustatyti oro mainø kieká kartu su sanitariniais standartais ir ávertinti oro greitá vamzdynuose, kad bûtø iðvengta jø uþterðimo. Jei tinkamai ir teisingai ávertinsite visus reikiamus duomenis, dulkiø surinkimo sistema bus gerai suplanuota, ji atliks mûsø funkcijø perspektyvas, o paslaugø tarifai nebus per dideli. Visa dulkiø iðtraukimo sistema taip pat reiðkia pûtimà á ðvieþià oro salæ ir ðilto oro atgavimà þiemos sezone. Pasirenkant tinkamus siurbimo árenginius ir tinkamus dulkiø surinkiklius, oras turi bûti ne tik valomas, bet ir surenkamas atviroje arba aukðto oro struktûroje. Pakankamai suprojektuota gamyklos valdymo personalo patvirtinta dulkiø ðalinimo sistema yra pakankama, kad jà bûtø galima tinkamai duoti ir tinkamai nulenkti bei iðvalyti, kad bûtø paðalintas jos uþsikimðimas ir nuolatinës þalos. Tokio árenginio dëka visi kvëpavimo ir vëdinimo árenginiai bus sukurti efektyviai ir jie atliks savo vaidmená plaèiame diapazone, o darbuotojai atliks gerai iðvalytus kambarius.