Elektros instaliacija ferguson 255

Atrodo, kad turime iðversti tam tikrà tekstà. Ir jei tai yra anglø kalbos straipsnis, kuris yra ðiek tiek paþástamas, gali kilti problemø dël naujø kalbø. Uþ vestuves su papildomu mokesèiu pas mus atvyksta vertëjai ir vertimo praðymai, kurie staiga ir, kas mums svarbiausia, laisvas bûdas bus iðversti á visus tekstus visomis kalbomis. Bet ar tikrai ásitikinote, kad ið vertëjø pritraukimas bus toks didelis projektas, kurá prarasite á svarbø akies etapà? & Nbsp; Atsakymas yra þinomas, þinoma, ne! Ir moterims, kurios, nepaisant sveiko proto, vis dar neþino apie paskutiná, bandysiu pateikti kai kuriuos faktus, patvirtinanèius mano nuomonæ.

Visø pirma vertëjas gali bûti labai nepatikimas, nes vartoja paþodinius vertimus, bet nesuteikiu idiomø. Tai bus vadinama, kad, pavyzdþiui, sakydamas: „Ne mano puodelis arbatos“ (ne mano atvejis verèia kaip „ne mano puodelis arbatos“. Kas gera, jie gali bûti sutrumpinti daþniausiai naudojamomis frazëmis, o ne specializuotomis gráþimo priemonëmis, kurias verslo arba medicinos sferose laiko árodymu. Ir nors vertimuose, kurie reikalingi tik mums, asmeniniams poreikiams, tuomet bus naudinga, bûtent vertimo raðtu vertëjo svarbaus dokumento sëkme, kad galëtume ne tik pakenkti, bet ir visuotinai netinkamai suprasti pasaulyje, o tai gali sukelti labai svarbiø pasekmiø. Be to, vertëjas su dirbtine galva neþino gramatikos. Sëkmingai verèiant ið anglø kalbos á lenkø kalbà, jie taip pat gali tai iðspræsti, bet, verèiant ið lenkø kalbos (kuris uþima daug sudëtingos gramatikos, jûs tikriausiai gausite visiðkai prarastà. Ir skirtumas tarp „bûtø rizikinga ekonominë situacija“ ir „sunkioje finansinëje situacijoje“ yra gana didelis.

Vertëjas taip pat neatliks prisiekusio vertimo. Tai ne visada bûtina kiekvienam vertimui. Taèiau tai yra bûtinas etapas, ypaè sëkmingø svarbiø oficialiø dokumentø vertimui. Baigdamas norëèiau pasakyti, kad nemanau, jog bûtinas kvalifikuoto vertëjo vertimas. Svarbiausia yra suprasti, koks yra reikalingas tekstas. Jei mums iðsiøstas praneðimas yra pokalbis su mylimu þmogumi, mes galime be jokiø kliûèiø ávesti vertëjo tekstà ir já gràþinti. Taèiau visi svarbûs el. Laiðkai ir medþiagos nëra patikimi specialistams.