Finansinis planas kulturos astaigoje

„Comarch ERP Optima“ yra nepaprastai patraukli programa, sukurta Lenkijoje siekiant subtilesniø ir visapusiðkesniø ámoniø ið bet kurios pramonës. Integruotø iðëjimø dëka ji yra pasirenkama programa tarp apskaitos biurø ir mokesèiø konsultantø.

„Comarch ERP Optima“ programa jau naudoja daugiau kaip 60 000 ámoniø ið ávairiø pramonës ir rinkos sektoriø, pvz., Prekybos pagalba, transportas, statyba, þemës ûkis, vieðasis administravimas, biudþeto ástaigos, medicinos pramonë, kultûros ástaigos ir advokatø kontoros. Optima programa turi tik teigiamà atsiliepimà, ir èia yra keletas ið jø.

Jinx Repellent Magic Formula

Cosmo Group Sp Z o.o. bendrovë, kuriai priklauso „NeoNail“ kompanija, yra pasaulinë kompanija, turinti dalis nagø stilizavimo ir prieþiûros. Dël savo veikimo jie yra arti vartotojø, siûlydami jiems didþiulius ir naujus produktus. Naudojant Comarch Optima programà tiesioginëje pramonëje, jie teigia, kad visi sandoriai yra rengiami efektyviau.

„Printemps“ yra visiðkai þinomas stambiø parduotuviø tinklas, kuris naudoja produktus ið pirmaujanèiø mados, graþiø prekiø ir efektyviausiø kosmetikos prekiø þenklø. Nuolatinio augimo eroje „Caen“, „Tours“ ir „Brest“ parduotuvës „Comarch“ kompanijos rankose iðlaikë savo IT plano atkûrimo uþduotá. „Comarch ERP Altum“ programinë áranga geriausiai tinka „Printemps“ poreikiams ir skaièiavimams, ir paprastai ji bus vykdoma kitame plëtros etape.

Kontri.pl pasiûlymas yra platus apatiniø drabuþiø asortimentas, taip pat drabuþiai ir trikotaþas. Ágyvendinus „Comarch ERP Altum“ platformà, pusë uþsakymø internetu teikiama automatiniu bûdu, o vieninteliai asmenys, prisidedantys prie uþsakymo praktikos, yra sandëlio darbuotojai, fiziðkai rengiantys paketà.

„Imperial“ yra Italijos ámonë, siûlanti drabuþius vyrams ir moterims. Kartu su labai sparèiu tinklo vystymu, bendrovë pradëjo ieðkoti sistemos, kuri pagerintø parduotuviø grandinës valdymà. Jie stato „Comarch Optima“ planà.