Gaisro gesinimo filmas chomikuj

Gaisrai, kurie auga atskiruose maþo kubinio pajëgumo kambariuose, paprastai gesinami.Garas nukreipiamas á vietas, kur masë yra apie 500 m3. Tada turëtø bûti grieþtos vietos.Garo kaip gesinimo medþiaga "Garo ugnies gesinimas" atviruose pavirðiuose greièiausiai nebus naudojamas dël gigantiðko maþo specifinio svorio, o tai reiðkia, kad nepavyksta pasiekti tinkamos gesinimo terpës koncentracijos.

Be to, maþø, bet nesandariø patalpø sëkmei gaisro gesinimo naudojimas nëra labai efektyvus ir efektyvus.

Daþniausiai naudojamos vietos, kuriose naudojamas vandens garai saugai ir prieðgaisrinei apsaugai, yra: degiøjø medþiagø ir medienos dþiovyklos, naftos produktø siurbimas, vulkanizavimo katilai, iðtaisymo kolonos ir laivai.Ðis gesinimo metodas - tai kietø objektø gaisrø gesinimas, kuriø negalima uþgesinti sàlyèio su vandeniu.

http://lt.healthymode.eu/drivelan-ultra-geriausios-ir-efektyviausios-erekcijos-tabletes/

Vandens garai tikrai egzistuoja ir naudojami gesinti skysèius, kuriø temperatûra yra kas 60 ° C. Ugnies vietos gesinimas arba apsaugojimas garais bus labai veiksmingas ir kuo vertingesnë bus skysèio uþdegimo temperatûra.

Naudojant garà, degimo zonoje prasiskverbia degios dujos. Deguonies koncentracija taip pat sumaþinama iki vertës, kuria neámanoma tæsti degimo. Garø ir dujø miðinyje degimo zonoje ir prieðgaisrinëje aplinkoje 35% vandens garø koncentracija sukelia degimo proceso slopinimà ir tolesnës degimo galimybës nebuvimà.

Gesinimo procesas yra labiausiai funkcionalus naudojant soèiøjø garø kieká, kuris vertinamas nuo 6 iki 8 atmosferø.