Gelethinkelio eismo valdymo ataiso saugos reikalavimai

Daugelis moterø bijo nëðtumo. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø sàlygos sukels grësmæ bûsimam palikuoniui. Atrodo, kad labiausiai viliojanti imasi atostogø bet kuriam nëðtumo laikotarpiui, taèiau ðiandien ji apsiriboja tomis, kurios turi didelius vieðuosius ryðius ir remia prietarà, kad jaunos moterys pastoja dël darbo sutarties, kad jie galëtø gauti pinigø be jokiø problemø.Kaip rodo nëðèios moters ástatymai darbo aplinkoje? Þinoma, jei nëðtumas yra teisingas, medicininës nuotraukos naudoti nereikia. Pakanka pokalbio su klientu ir praðymas dël lengvesniø darbo sàlygø. Taigi, biuro darbai prieðais kompiuterá tikrai bus pastatyti tik 4 valandas per parà, o sëkmingam fiziniam aktyvumui darbdavys yra atsakingas uþ tai, kad darbuotojai galëtø veikti lengviau ir suteiktø jai galimybæ pateikti skundà dël daþnesniø pertraukø. Panaðiai darbuotojas laukia priëmimo: savininkas neturi teisës gauti nëðèiø ar dideliø lovø. Be to, priimdama norimà moterá ar slaugos darbdavá, ji turëtø prisiminti leisti jai atlikti pareigas tokioje padëtyje, kuri nekeltø pavojaus nei vaiko, nei motinos maistui ir sveikatai. Þinoma, nëðèios darbuotojo atleidimas ið darbo, kuris yra sudaræs sutartá, skiriasi nuo ástatymo. Nëðèios moters teisës bute ir papildomos patalpos bei pareigos (abu darbdaviai, kai darbuotojai dirba pagal darbo sutartá gali bûti skaitomi Darbo reglamente, aðtuoniø.

Deja, nëðèios moters teisës, kurios yra paimtos á kortelæ darbui ar uþsakymui, atrodo ðiek tiek kitaip. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèiajai dabartiniu konkreèiu laikotarpiu turi teisæ á apþiûrà ir kepti, taèiau kiekvienas reglamentas tik tinka þmonëms, turintiems kortelës darbà. Ágaliojimo sutartis yra civilinë sutartis, todël visos nëðèios moters teisës priklauso nuo kliento sukurtø áraðø. Taigi, jei darbdavys neparodo noro gràþinti moteriai gráþti á nëðtumo ir gimdymo momentà, jis nebus priverstas to daryti pagal ástatymà. Tai reiðkia, kad sutartyje turi bûti nurodyti visi svarbûs veiksniai, dël kuriø moteris gali atsipalaiduoti iki pristatymo ir po to gráþti prie ðiø dalykø. Prieðingu atveju, niekas netrukdys nëðtumo palengvinti. Kas yra, nëðèios moterys, kurios daro kità kortelæ nei mandato sutartis, neturi teisinës privilegijos statyti paprastesnæ knygà savo skirtingos valstybës pradþioje.