Informacijos saugumo politikos dokumentas

https://bl-mask.eu/lt/

Pagal Ûkio ministro reglamentà 2010 m. Liepos 8 d esant bûtiniausiems reikalavimams, susijusiems su darbo pasitikëjimu ir higiena, susijusia su sprogios atmosferos galimybe, atsirandanèia darbo vietoje (2010 m. liepos 30 d. teisës aktø leidinys, kiekvienas darbdavys, kuriame gamykla naudoja technologijas, galinèias kelti grësmæ, privalo: laikytis atitinkamo dokumento, nurodyto teisiniame tekste.

Apsaugos nuo sprogimo dokumentai yra apsaugos nuo sprogimo tekstas (sutrumpintas kaip AAP, grieþtai reguliuoja elgesio principus potencialiai pavojingos atmosferos sàlygomis ir organizuoja darbdaviui daugybæ pareigø, kuriø reikia norint sumaþinti uþsidegimo ir sprogimo rizikà. Darbdavys privalo:- uþkirsti kelià sprogios aplinkos susidarymui, \ t- uþkirsti kelià uþdegimui pirmiau minëtame atmosfera,- apriboti galimo sprogimo neigiamà poveiká, siekiant uþtikrinti darbuotojø veiksmø ir sveikatos apsaugà.

Darbdavys privalo suteikti ir skirti saugumo priemones. Apsaugos nuo sprogimo dokumente turi bûti apraðytas sistemingas saugumo priemoniø kontrolës, árangos prieþiûros terminø, sprogimo rizikos ávertinimas, uþdegimo ðaltiniø tikimybë, naudojamø metodø rûðys, árenginiai, medþiagos, kurios yra potencialus ðaltinis, numatomas galimo sprogimo poveikis. Be to, dalyvaukite darbo vietoje, kad atskirtumëte sprogimo pavojaus zonose atitinkamas sritis ir paskirstykite jose atsiradusá sprogimo tikimybæ.Darbdavys privalo pateikti minimalias duomenø saugumo priemones. Dokumentas turëtø bûti parengtas prieð darbuotojui siûlant nesaugø darbà. Pavojingos vietos turi bûti aiðkiai paþymëtos geltonu trikampiu þenklu su juoda riba ir juoda EX viduryje. DZPW darbdavys privalo evakuoti reikalus, kai jis prisijungia prie grësmës.