Jutiklinis ekranas 17 colio

„GASTRO POS“ - tai programa, kuri suteikia jums greità ir intuityvø pardavimø, sukurtø nedideliais judesiais per jutikliná ekranà. Kaip daug ádomiø planø vieðojo maitinimo rinkoje, tai gerbia ið pirmaujanèiø restoranø virëjø. Jo intuityvus gydymas pasveikina padavëjø praktikà ir taip palengvina naujø þmoniø mokymà.

Dël labai jautrios, intuityvios operacijos nereikia brangiø ir ilgø treniruoèiø, o labai sunki naudojimo forma naudojant jutikliná ekranà, susijusá su dideliu funkcijø diapazonu, labai gerai veiks, bet trumpame, viename bute, bet ir maitinimo árengime.

https://fit-ray.eu/lt/

Individualus funkcijø pasirinkimasDël daugelio funkcijø ir moduliø „GASTRO POS“ yra labai jautri sistema, kurià ásigysime aikðtëje. Kalbant apie patalpø profilá, ar yra baras, baras ar net restoranas, galite tinkinti ir pritaikyti pasirinktis, kurios bus labiausiai reikalingos jûsø poreikiams.

saugumasPrisijungimas prie mûsø programos ávedant unikalø kodà, pirðtø atspaudà ar magnetinæ kortelæ leidþia visiðkai stebëti savo laikà ir jo sukurtà poveiká. Vietos atþvilgiu taip pat galite nustatyti parinkèiø vaizdà taip, kad jis atitiktø asmens teises, pvz., Padavëjas mato tik pardavimus, vadybininkas mato pardavimus ir iðraðo sàskaitas, savininkas yra áþanginis variantas. „GASTRO POS“ leidþia sumaþinti patalpø praradimà ir padidinti pelnà. Pos gastro programa palengvina ir teikia paslaugas gastronomijoje.

Programos privalumai:

jutiklinio ekrano veikimas keliais paspaudimais;ekrano pritaikymas prie asmeniniø poreikiø;sàskaitø faktûrø ir pavedimø kontrolë;skaidriai suprojektuotas iðkaulinëjimo ekranas;vaizdinis kambario pristatymas;padavëjo gyvenvietës kiekviename etape;taupyti darbo laikà;jokiø sunkumø keisti patiekalus;susitarimas su virtuve;uþsakymø ir sàskaitø patikrinimas;lanksti kainø formavimas;nustatytø nuolaidø kontrolë;suderinamumas su vieðbuèio sistemomis ir specialiais pratybø árankiais.