Kalorijo skaieiuokle

In vitro apvaisinimas yra bûdas, padedantis reprodukcijai ir simptominiam nevaisingumo gydymui. ART (pagalbinës reprodukcinës technologijos arba pagalbinë reprodukcija turi keletà kitø bûdø, kurie vyksta làsteliø lygmeniu. Jie pateikiami tuo metu, kai kitos gydymo formos nepavyko.

Mokslininkai apibrëþia IVF apvaisinimà in vitro (apvaisinimas in vitro. Tai tas pats lotyniðkas momentas. Bandymai pateikiami dviem tipais. In vivo tai yra jausmai, kurie vyksta laboratorijoje, gyvame organizme. In vitro tai yra þmogaus kûno prasme („ant stiklo“.In vitro apvaisinimas skaièiuojamas atsiþvelgiant á kiauðinio ávedimà træðti uþ moters kûno. Ðiuolaikiniame taðke jis susideda ið hormonø, kurie veda ovuliacijos procesà, o tada gauna kiauðiniø làsteles ir priskiria juos spermai (vyriðkos lyties làstelës. Visas procesas perduodamas laboratorinëmis sàlygomis. Tuo metu, kai apvaisinta làstelë bus padalyta, embrionas yra transportuojamas á moters kûnà, kad galëèiau pradëti jo ágyvendinimà (implantacijà gimdoje. Jei tai pavyksta - atsiranda nëðtumas, kuris dabar yra labai natûrali.IVF-ET mokykloje (klasikinëje træðimas savaime vyksta ant specialios keptuvës, ið kurios ekstrahuojamos oocitai ir spermatozoidai (50-100 tûkst.. Jie susirenka tarpusavyje per 24 valandas, suteikdami kelis embrionus. Ðiuo metu statomos panaðios á þmogaus kûno sàlygas. Ðis metodas yra daug groþio ir invaziniø.Kokios yra apvaisinimo in vitro indikacijos? Ið pradþiø ðis metodas buvo skirtas þmonëms su paþeistais kiauðintakiais. Ðiuo metu ðios komandos yra upë ir taip pat ágyja vyrø veiksná. Apvaisinimas in vitro paprastai bûna keturi etapai. Tada kiauðidþiø hormonø stimuliacija (didesnës kiauðialàsèiø grupës gamybos vietoje, lyties ir lyties lytiniø làsteliø rinkimas, træðimas laboratorinëmis sàlygomis ir embriono implantavimas motinos grupëje.