Kasos aparatas novitus nano e instrukcija

Kiekvienas verslininkas, kuris kasdien turi paprastà fiskaliniø kasø pavadinimà, turi kitø problemø, kurias gali sukelti ðie patiekalai. Kaip ir visos kompiuterinës árangos, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo sprendimø ir kartais sugadina. Ne kiekvienas ámonës savininkas þino, kad bet kokiame elemente, kuriame registruojami kasos aparatai, jis turëtø turëti kitoká prietaisà - tik esant dideliam gedimui.

Atsarginiø kasø trûkumas parduodant prekes ar pagalbà gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes dël to pagrindinës árangos suskirstymo laikotarpiu pardavimo áraðai nebus sugadinti. Dokumentuose, saugomuose kartu su kasos aparatu, turëtø bûti átraukta fiskalinë kasos aptarnavimo knyga. Tekstas apima ne tik bet kokius prietaiso remontus, bet ir informacijà apie kasos fiskalizavimà arba keitimàsi savo mintimis. Áraðytame paslaugø knygoje norite turëti egzistuojanèià knygà ir unikalø numerá, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose ði suma buvo paimta, adresà. Visos ðios pastabos galioja sëkmingai kontroliuojant mokesèiø inspekcijà. Visi nauji kasos atminties elementai ir jø remontas atitinka specialistø tarnybà, su kuria visi verslininkai, kurie naudoja kasos aparatus, turëtø pasiraðyti pasiraðytà sutartá. Kas yra labai svarbi - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie kiekvienà kasos administratoriaus pakeitimà. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø bûti atliekami nepertraukiamai, taigi, jei kasos aparatas yra pilnas, turite perskaièiuoti nuomonæ apie paskutinæ, o perskaityti atmintá. Kasos aparato atminties skaitymas gali bûti atliekamas ir tais atvejais, kai tai atliekama tik taisant ir tik ágaliotas subjektas. Be to, tai turi bûti padaryta dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Perskaitæ fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kuris siunèiamas paèiai mokesèiø ástaigai ir kitam verslininkui. Norint, kad ðis protokolas bûtø laikomas kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais, jam reikia ðio protokolo - jo trûkumas gali paskatinti bausmæ.