Kasos aparatas

Kiekvienais metais á Europos laukà iðleidþiami du tûkstanèiai degiø medþiagø, dulkiø ir dujø sprogimø, kurie leidþia sunaikinti maðinas, sugadinti árangà ir pastatus, o retai - prarasti þmogaus gyvybæ. Ið pradþiø ji gali sukurti sprogià aplinkà, susidariusià dël to, kad susidaro oro, degiø dujø, garø ar dulkiø miðinys, gaminamas ir saugomas esant deguoniui. Labiausiai tikëtina, kad sprogioje aplinkoje susidaro cheminiai punktai, cisternos, naftos perdirbimo ámonës, elektrinës, daþø parduotuvës, vandens valymo stotys, jûrø uostai ir oro uostai.ATEX direktyva buvo sukurta kaip savanoriðka Europos Sàjungoje siûloma áranga, priimta aplinkoje, kurioje gali kilti sprogimo pavojus. Nuo ATEX direktyvos ásigijimo momento visi tokie árenginiai turi bûti ATEX sertifikuoti ir þinomi atitinkamu simboliu. ATEX direktyvoje 94/9 / EB reikalaujama, kad gamintojai pateiktø elektros árangà, naudojamà potencialiai sprogioje aplinkoje, tik turëdami atitinkamà sertifikatà. Kita vertus, darbuotojai turi ATEX direktyvà 99/92 / EB, nustatanèià reikalavimus, kelianèius þmoniø, vaikðèiojanèiø sprogimo centre, sveikatà ir saugà. Pats ATEX 94/9 / EC principas yra pritaikytas árangai, turinèiai savo uþdegimo ðaltiná, nes jø sëkmë yra elektros iðkrovos, statinës elektros energijos gamybos ir aukðtesnës temperatûros galimybë. Nors ATEX direktyva yra bûtinas reglamentas, galima paminëti, kad pranaðumas yra normalus.

uþtikrinant darbo vietos saugà sveèiams pramonës ámonëse, \ tapriboti ekonominius nuostolius, atsirandanèius dël galimø gedimø aruþtikrinti reikiamà prietaisø kokybæ prekybai Europos Sàjungos teritorijoje, \ tPasitikëjimo ir higienos paslaugø koordinavimas atsakingiems asmenims.