Kasos aparato informacija

Kiekvienas verslininkas, kuris mûsø ámonëje turi kasos aparatus, kasdien kovoja su kitomis problemomis, kurias gali sukelti ðie patiekalai. Kaip ir bet kurioje elektroninëje árangoje, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo privalumø, o kartais jie suskaidomi. Ne visi verslo savininkai þino, kad bet kuriame áraðe, kuriame áraðomi kasos aparatai, jie turëtø turëti naujà prietaisà, jei pirmasis gedimas ávyktø.

Atsarginiø kasos aparatø trûkumas parduodant prekes ar paslaugas gali sukurti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai uþkirs kelià pardavimo áraðø áraðymui pagrindinio árenginio gedimo vietoje. Kasos aparate saugomi dokumentai turëtø apimti kasos aptarnavimo knygelæ. Sàraðe pateikiami ne tik bet kokie prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatà arba keisti jo mintis. Paslaugø darbe norite ávesti unikalø numerá, kurá mokesèiø inspekcija suteikë kasoje, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose taikoma suma, adresà. Visos ðios pastabos yra bûtinos norint sëkmingai kontroliuoti mokesèiø inspekcijà. Visi nauji produktai, susijæ su kasininkø sàmoningumu, o jo pokytis vyksta á specializuotos tarnybos pratybas, su kuriomis visi verslininkai, kurie naudoja kasos aparatus, turëtø pasiraðyti sutartá. Labai gerai - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie bet kokius kasos paslaugø pakeitimus. Pardavimai fiskalinëmis sumomis turëtø bûti vykdomi tæstinëje mokykloje, todël, jei kasos aparatas yra pilnas, nuomonë turi bûti keièiama á modernià, o turint skaityti atmintá. Skaitydami fiskaliná kasà, tikrai gyvensite - taip pat patinka atlikti remontà, bet tik ágaliotas subjektas. Be to, ðis darbas turi bûti baigtas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio kopija siunèiama mokesèiø inspekcijai, o kita - verslininkui. Jis privalo saugoti ðá protokolà kartu su kitais su kasos aparatu susijusiais dokumentais - jo kaltë gali paskatinti bausmæ.