Kiaulio vidaus organai

Kolposkopai yra árankiai, skirti þmonëms iðtirti moterø vidaus organus, t. Y. Vulvas, makðtá, gimdos kaklelá ir apatinæ gimdos kaklelio kanalo dalá. Taigi yra optinis árenginys, jis gali bûti derinamas su mikroskopu. Jis padeda ginekologams savo profesijoje, nes dël ðios priemonës jie gali tiksliai iðtirti moteriðkus organus.

Tûkstanèiai devyni ðimtai dvideðimt penktadalis metø buvo patvirtinti ginekologijos ir moterø reprodukciniø organø patyrimo kolposkopai konstruktoriui, gydytojui ir technikui Hansui Hinselmannui. Tik dël to, kad mes galime iðtirti kolposkopà, galime rasti kai kuriø ligø, kuriø negalima pastebëti atliekant reguliarø tyrimà. Kolposkopas tada ne tik apytikslis árankis. Kolposkopai vis dar gali iðtirti gimdos kaklelio dalá, apatinës kanalo dalá, vulvà ar makðtá, kad galëtumëte visiðkai iðtirti ir pamatyti, ar neturi jokiø pokyèiø. Ðiuo metu medicina yra labai iðvystyta. Gydytojai gali susidoroti su daugeliu ligø, kurios iki ðiol buvo neiðgydomos. Taèiau vëþys yra vieniðas ið tø negalavimø, dël kuriø vaistas neturi palankesnio sprendimo. Vëlyvø vëþio pokyèiø beveik visuomet negalima iðgydyti. Atsiþvelgdami á tai, kad mes laikomës kolposkopø, galime ieðkoti ðios nepagydomos ligos tokioje þemoje stadijoje, kad yra galimybë iðgydyti. Áprastinis ginekologinis tyrimas mato tik didelius pavirðinius pokyèius. Ginekologø rekomenduojami ginekologai aptinka vëþines làsteles bute, bet tik aukðtesniame neoplastiniø pokyèiø etape, kai jie gali greitai tapti pernelyg dideli. Statistiðkai gydytojai tai vertina, kad citologija gali rasti tik septyniasdeðimt procentø vëþio, kuris taip pat yra labai paþangioje stadijoje. Prieðingai, specialistø sukurta kolposkopija su áranga, pvz., Kolposkopais, gali aptikti iki devyniasdeðimties procentø pokyèius. Efektyviausia rekomenduojama forma ir daugelis specialistø propaguojamø specialistø yra abiejø metodø prijungimas, todël praktiðkai neabejotinai atsiranda bet kokiø pokyèiø net trumpiausiame jø augimo etape, taigi ir greitas gydytojo atsakas, tinkamø narkotikø vartojimas ir labai rimta gydymo perspektyva ðià pavojingà ligà.