Kolonoskopija

Kolposkopas yra optinio árenginio pavadinimas, naudojamas kolposkopiniame tyrime, kuris yra pagrástas gimdos kaklelio, apatinës kanalo dalies ir makðties bei vulvos analize. Deja, per pastaràjá ðimtmetá kolposkopija buvo nepakankamai ávertinta ir naudojama kaip sunkus ir sunkus testas, taip pat neobjektyvus. Ðiandien galima pastebëti radikalius pokyèius, susijusius su kolposkopiniais tyrimais, kuriø svarba iðaugo dël galimybës beprecedentinio vystymosi vertinant gimdos kaklelio patologijà.Kolposkopija leido greitai nustatyti ginekologines anomalijas ir priimti gerus sprendimus dël terapijos. Kolposkopija leidþia nustatyti ikiklinikines gimdos kaklelio vëþio formas, o diagnozë ðiame etape reiðkia visiðkà vëþio gydymà. Greitai pasakius, profesionalus kolposkopas suteikia ne tik pasyvø stebëjimà, bet ir gimdos kaklelio diagnozæ numatomiems neoplastiniams pokyèiams. Kolposkopinis tyrimas leidþia tiksliai atpaþinti erozijos sunkumà ir ávertinti arba mes dirbame su pokyèiais, kurie ið tikrøjø kenkia moters sveikatai.Specialistas gydytojas, vartojantis kolposkopà, taip pat gali vartoti vulvoskopijà, t. Y. Vizualiná iðoriniø lytiniø organø patikrinimà. Ðiuolaikinës kolposkopuose naudojamos technologijos ið esmës paðalino diskomforto problemà pacientams, kuriems atliekama kolposkopija. Sudëtinga elektronika, naudojama dabartiniuose optiniuose árenginiuose ir pantografuose, leidþianèiuose paprastam daugialypiam judëjimui, atliko tyrimus naudojant maþà ir greità kolposkopà, kuris paðalina visus ankstesnius nepatogumus. Be to, dauguma ðiø kolposkopø taip pat gali bûti iðdëstyti skaitmeninëse làstelëse, leidþianèiose atlikti tyrimus arba skaitmeniná archyvavimà elektroninëse laikmenose.