Kolposkopija

Daugelyje pramonës ámoniø ir sandëliø, kuriuose yra sprogimo pavojus. Tokie pavojai kyla, jei yra skysèiø ar kietø medþiagø, kurios viduryje sukelia sprogias dujas arba yra sprogios, jei jos sumaiðomos neteisingai.

Sprogioje aplinkoje paprastai bûna per aukðta temperatûra arba yra vadinamasis elektros lankas. Kartais atsiranda sprogimo pavojus, kai atsiranda kibirkðtis.

Specialios gamyklos ir gamybos namai paprastai yra gerai apsaugoti nuo sprogimø, taèiau kartais trûksta minèiø tokiuose namuose kaip degalinës, kuriose sprogimo rizikà daþnai sukelia ten gyvenantys þmonës - nekvalifikuoti, atsitiktiniai, nuleidþiantys cigaretës ant kvadrato, veikianèio sprogimui.Speciali sprogimo apsauga turëtø bûti iðplësta ne tik prie degaliniø, bet ir oro uostø, nuotekø valymo árenginiø ir papildomø grûdø malûnø pasirinkimo. Laivø statyklose kyla sprogus pavojus, apie kuriuos ne visi þinome.

Labai iðvardytoms vietoms taikoma teisë, kuri reikalauja iðplësti specialià sprogimo apsaugà. Norint teisëtai veikti, turi bûti árodyta, kad tokiø butø savininkai turi turëti tokius paþymëjimus kaip EB tipo tyrimo sertifikatai ir daugelis kitø.

Daugumà sprogimo apsaugos reglamentø sukuria Europos Sàjunga, o tai reiðkia, kad dabartiniai reglamentai natûraliai ágyvendinami á Lenkijos prekes nuo tada, kai mes priklausome Bendrijai.Kiekvienas parduotuvës savininkas, kuris susiduria su sprogimo rizika, turëtø tiksliai parodyti vietos specifiðkumà ataskaitoje, be to, parodyti galimus situacijø, kai jis gali sprogti, scenarijus.