Kompiuterio programine aranga kaip wnip

Pagrindinis „Comarch“ privalumas yra atviro sektoriaus þinios, kurias rekomenduoja naudotojai integruotose IT sistemose. Nuo pat pradþiø „Comarch“ akcentuoja tinkamiausià paraiðkø ir profesionaliø paslaugø teikimo formà, kad jie galëtø bûti tinkamai naudojami daþnai dirbant rangovus. Ðtai keletas pramonës ðakø, kurioms sukurta komarijos programinë áranga.

bankinis„Comarch“ patentuota programinë áranga taip pat skirta ir maþmeninei, ir korporatyvinei bankininkystei, taip pat ji gali priklausyti kooperatiniams bankams. Siûlomi sprendimai gali bûti teikiami banko steigimo ástaigose ir kitose institucijose, kuriø darbas yra susijæs su finansø rinka. Visi jie pasiþymi lankstumu, technologija ir svarbiausia - didelës vertës ir plaèiu naðumu.

E-komercijaElektroninës prekybos rinka auga labai greitai, o nuo metø iki metø mes galime stebëti dvigubà skaièiø. Ðiuo metu steigimas statyboje yra neatskiriamas veiksnys norint vystytis norinèioms ámonëms. Perkeliant ar pleèiant savo verslà su elektroninës komercijos rinka, jûsø verslas bus kitokio skonio ir sukurs didþiules galimybes, áskaitant naujø klientø pirkimà, taip pat stiprinant esamus santykius su partneriais.

logistikosLogistikos srityje efektyvus informacijos valdymas yra bûtina sàlyga tapti ámone. Efektyvesnis reklamos ir verslo procesø srautas galimas naudojant naujoviðkus IT metodus. Labiausiai pastebimos „Comarch“ siûlomos logistinës informacijos mokymosi technologijos yra: elektroninis dokumentø perdavimas, dokumentø valdymas, pristatymo planavimas ir analiziø bei ataskaitø atlikimas.

Gamybos ámonëPagrindinës sritys, kurias palaiko kompiuteriø komandos gamybos biuruose, neatsiþvelgiant á tai, ar jos atlieka atskirus, individualius ar procesinius darbus, ar serijiná darbà, tik sandëliuose arba pagal uþsakymà, yra gamybos ir logistikos procesai.