Lenko anglo kalbo vertejas

Tikriausiai labiausiai paplitusi klaidinga nuomonë apie vertëjo darbà yra ta, kad gali bûti tiesioginis vertimas tarp dviejø kalbø, o tai yra populiaraus, o ne labai automatinio proceso vertimas. Deja, realybë yra visiðkai prieðinga, ir vertimo procedûra beveik visada yra pilnas galimybiø, kaip daþnai atsitiktinai sumaiðoma abiejø kalbø idiomos ir sistemos. á tiksliøjø mokslø kategorijà ir klaidingai manoma, kad yra glaudûs ryðiai tarp specifiniø simboliø ir judëjimø kitomis kalbomis. Papildomas nesusipratimas yra uþtikrinti, kad yra tam tikrø vertimo formø, kurias galima dubliuoti kriptografijoje.

Vertëjo darbas niekada ne tik yra neaiðkus kodavimas ir dekodavimas tarp ðaltinio ir tikslinës kalbos, naudojant þodynà kaip mokslinæ pagalbà, nes vertimø autoriaus darbas nëra panaðus á vertëjo darbà. Kartais turime daryti su maðinø vertimais (dar vadinamais automatiniais arba kompiuteriniais vertimais, t. Y. Tekstais, kuriuos automatiðkai verèia kompiuterinë programa. Nors vertëjø technologija paprastai yra modernizuota ir diegiami modernûs sprendimai, maðinø mokymas vis dar nëra pakankamas lygis. Nepaisant to, vis daþniau naudojama ribota kompiuterinë vertimo (CAT programinë áranga, kuri padeda vertëjams versti.

Neáprasta rasti profesionalø neáprastuose miestuose, pavyzdþiui, Varðuvoje, nors supratimas yra sudëtinga uþduotis, kuriai reikia, kad autorius iðverstø dideles þinias, didelá susidomëjimà ir esminá pasirengimà. Taèiau tarp kalbø, kurioms verèiama, yra stilistiniø ir skyrybos skirtumø, kurie, be vertimo procedûros sudëtingumo. Tarp kalbos problemø, su kuriomis susiduria anglø vertëjas, vadinamasis reiðkinys lingvistiniai trukdþiai, t. y. be sàmonës derinant originalios ir tikslinës kalbos ypatumus, atrodo, panaðûs (pvz., anglø kalbos bûdvardis apgailëtina, tai ne apgailëtina, tik apgailëtina. Kartais þodþiai, kilæ ið kitø kalbø, skamba beveik vienodai, taèiau jø þenklai atrodo visiðkai skirtingi, todël vertëjas nori bûti kvalifikuotas ne tik kalbiniu poþiûriu, bet ir kalbant apie konkreèios kalbos vartotojø kultûrinius pasiekimus.