Mados dou

Praëjusá ðeðtadiená buvo parengta naujausios vietos drabuþiø gamintojø kolekcijos pristatymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai baigë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net atrasti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas pasirodymas gyveno siauriausiu metu, o visa tai vyko be jokiø kliûèiø. Gydant, galëtume groþëtis modeliais, pristatanèiais nuostabius, vasaros, rankø darbo drabuþius. Jø gamyboje jie naudojo tik nedidelius ir lengvus audinius su tikromis spalvomis, áskaitant medvilnæ, linas ir ðilkà. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi "maxi" sijonai nërimo kolekcijoje. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nërinëmis, romantiðkais suknelëmis, taip pat palaidinukais su raiðteliais ir iðsiuvinëti bikini. Dël vasaros drabuþiø dizaineriai moterims pasiûlë, be kita ko, pinti kepurës su didþiuliais þiedais, papuoðtas nërinëmis ir ðvieþiomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþi vestuviø kûrimo aukcionas, sukurtas ðiai ceremonijai. Suknelë buvo skirta asmeniui, kuris nusprendë likti anonimiðkas. Be to, aukcione surinkta daug ádomiausiø kolekcijø drabuþiø. Pajamos ið dabartiniø pardavimø bus skiriamos mûsø vaikø naðlaièiai. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius gerus ir brangus veiksmus. Jos savininkai jau kelis kartus naudojosi mûsø produktais aukcionams ir, jei aukciono objektas netgi aplankë bet kurià gamyklà.Kompanijos atstovas spaudai praneðë, kad naujausia kolekcija bus pristatyta ðiandien geguþës mën. Pradþioje. Be to, jis praneðë, kad pavadinimas ketina atverti kompiuterinæ prekybà, kurioje bûtø matomos ávairios kolekcijos ne stacionariose sistemose.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra vienas ið svarbiausiø ðioje srityje dirbanèiø drabuþiø gamintojø. Pasaulyje yra keletas gamyklø. Jame dirba keletas tûkstanèiø darbuotojø, visø pirma daugelyje lengviausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà, ðis vardas yra kolekcijos, o kartu su pagrindiniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos tikrai mëgsta pripaþinti, kad net prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasiruoðæ ilgomis eilëmis anksti ryte. Ðie kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Dabartinio prekës þenklo poveikis daugelá metø buvo labai populiarus tarp vartotojø, taip pat ir toje paèioje ðalyje, ir uþsienyje. Raðydama apie jà ji nemyli kalbos, kurià ji gavo ir bando gaminti didþiausià vertæ.

Perþiûrëkite mûsø parduotuvæ: Apsauginë apranga, vienkartinë