Maitinimo technologijo profesinis egzaminas

ATEX direktyva, dar vadinama nauja direktyva dël iðveþimo, yra faktas, kurio pagrindinis tikslas yra suderinti Europos Sàjungos valstybiø nariø ástatymus, susijusius su apsaugos sistemomis ir árenginiais, kurie yra taikomi srityse, kuriose gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas.

Direktyva pirmiausia apibrëþia pagrindinius saugos reikalavimus, plaèias produktø sritis ir, be kita ko, metodus, kaip árodyti atitiktá esminiams saugos reikalavimams.Europos forma ið esmës vaidina didelá vaidmená, iðsamiai apraðydama techninius bûdus, kaip árodyti atitiktá saugos reikalavimams. Pagal principà, kad produktas atitinka vertæ, tikimasi, kad jis sinchronizuosis su konkreèiais saugumo reikalavimais.Bendrieji atex reikalavimai, taikomi árenginiams ir apsaugos sistemoms, naudojamoms potencialiai sprogiose vietose, pateikiami direktyvos II priede. Kalbama apie bendruosius reikalavimus, medþiagø pasirinkimà, màstymà ir formà, galimus uþdegimo ðaltinius, grësmes, kylanèias ið iðoriniø veiksmø, reikalavimus dël saugos átaisø ir reikalavimø, uþtikrinanèiø sistemos saugumà, integravimà.Kartu su teiginiais gamintojas turi pasirûpinti, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos susidarymo indais ir apsauginiais stiliais, kad bûtø iðvengta sprogios aplinkos uþsidegimo, slopinamas arba sumaþintas sprogimas.Áranga ir apsaugos metodai turëtø bûti suprojektuoti taip, kad bûtø apsaugotos sprogimo galimybës. Jie turëtø bûti ágyvendinami þinant technines þinias. Ir prietaisø kiekiai ir komponentai turi bûti saugiai ir kartu su gamintojo informacija.Kiekviename árenginyje, gynybos sistemoje ir aparate turi bûti CE þenklas.Medþiagos, naudojamos árenginiams ar apsaugos sistemoms, neturi bûti degios. Tarp jø ir turinio, dël kurio gali kilti sprogimas, neturi bûti jokiø reakcijø.Prietaisai ir apsaugos sistemos negali padaryti þalos ar kitø suþalojimø. Jie turi uþtikrinti, kad dël to jie nebus per daug karðtai ir spinduliuoti. Jie negali atlikti elektros pavojaus, taip pat jie negali sukelti pavojingø situacijø.