Medicinine apthiura krp

Kolposkopo tyrimas yra tyrimas, kuris gali labai padëti aptikti ligà pacientui, kuriam toks klausimas bus sëkmingas. Kolposkopas yra medicininis prietaisas, kuris suteikia galimybæ naudoti ið makðties, gimdos sienos ar vulvos audinio gabalà.

Dël ðios prieþasties svajoniø gydytojas, turintis gerø nuomoniø, gali geriau paþvelgti á toká audiná ir pripaþinti, ar jie atlieka vienà pakeitimà. Kolposkopija - tai patirtis, kad tinkamos árangos dëka gydytojas gali tiksliai paþvelgti á paciento makðtá, gimdà, kanalà ir vulvà. Tada yra patirtis, kuri praktiðkai aðtuoniasdeðimt procentø leidþia aptikti vëþá, ty, deja, liga nëra iðgydoma. Paskutinio tyrimo dëka vëþá galima rasti ankstyvoje stadijoje, kad bûtø galima iðgydyti pacientà. Citologija, kurià paprastai atlieka ginekologas, aptinka vëþinius pokyèius tik septyniasdeðimt procentø. Taèiau gydytojai jau mano, kad malonu derinti abi ðias technologijas, t. Y. Pirmiausia atlikti citologiná tyrimà, o vëliau - kolposkopijà. Abu susijæ metodai praktiðkai suteikia ðimtà procentø tikimybës aptikti vëþá tokiame etape, kad po neatidëliotinos intervencijos jis bus iðgydomas. Kolposkopu, kuris leidþia jums þiûrëti á moterø organus ið kelio, gydytojas taip pat gali tiksliai nustatyti galimo chirurgijos vietà, taip pat po to, kai jis buvo atliktas, jis gali pabandyti, jei jis tinkamai paliks. Citologinis tyrimas yra klausimas, kuris rekomenduojamas þmonëms, kurie perþengë dvideðimt penktus metus ir pradëjo lytinius santykius. Bet koks netinkamas rezultatas (net maþiausias nuokrypis citologijoje turëtø bûti toliau tikrinamas, pvz., Tik naudojant kolposkopà. Prieð atliekant toká tyrimà, rekomenduojama atsisakyti bet kokio kiðimosi á gimdos kaklelá ir makðtá, ar ginekologiniai tyrimai gali bûti atliekami arba lytiniai santykiai leidþiami prieð kelias dienas. Ðis testas neparengiamas menstruacijø metu. Medicina yra dar didesnë. Tai daug, nes kova su vëþiu, kuri vis dar laikoma nepagydoma liga, yra stipri. Deja, per vëlai aptinkant ðá skundà praktiðkai visada sunaikinama paciento mirtis. Ðtai kodël kolposkopo tyrimai greièiausiai gyvens labai perspektyviu bûdu prieðintis.