Mesos pjaustytuvas anglo kalba

Lenkø namuose daþnai galite rasti profesionaliø gastronomijos árenginiø, naudojamø restoranuose. Pavyzdys gali bûti daug daugiau madingø pjaustytuvø. Kokiomis priemonëmis jie pagerina natûralià virtuvës veiklà?

Daug laikoNaudojant profesionalø pjaustytuvà gerokai sumaþëja valgio ruoðimo laikas. Vietoj to, kad iðpjaustumëte bet koká mësos, sûrio ar duonos gabalà, tiesiog paimkite já ið dabartinës efektyvios maðinos. Jo dëka ryto sumuðtiniai uþtruks dvigubai ilgiau, kad ji taptø klasikine forma. Sumuðtiniø ruoðimas visai ðeimai pasirodys malonesnis, taip pat nenorës padaryti daug daugiau nei per kelias akimirkas.

tikslumasPjaustytuvai subtiliu bûdu sumaþina mums reikalingus ingredientus. Pvz., Tikriausiai yra pjaustytuvas, kuris abu reguliuoja grieþinëliø storá. Tai priklauso nuo mûsø vaizduotës ir poreikiø, ar mûsø paruoðti patiekalai bus supjaustyti storu ar plonu. Ðis tikslumas taip pat turi átakos patiekalø estetikai. Ne daugiau netolygiai supjaustyti, negraþûs sumuðtiniai. Naudodamiesi pjaustytuvu, visos mûsø paruoðtos prekës atrodys, kaip jas paruoðë profesionalus virëjas.

skonisYra produktø, kuriø pjaustymas kartais gali suteikti mums daug sunkumø. Kietas sûris arba kai kurios darþovës daþnai nesukelia, kad jas supjaustytø á maþus gabalus. Daugeliui patiekalø skonis dabar priklauso nuo jø sudedamøjø daliø storio. Panaði padëtis yra mësos paruoðimo atveju. Pjaustyklës leidþia sumaþinti mësà, áskaitant kaulà, á daug stipresnæ ir subtilesnæ sistemà nei senø metodø. Be to, ant pjaustyklës supjaustyta mësa praranda daug maþiau vandens, todël ji yra ðvari ir gera.

patogumasMes galime supjaustyti beveik visus maisto rezultatus: sûrá, mësà, mësà, darþoves. Dël to galime lengvai paruoðti sriubas, antrus patiekalus ir salotas. Deja, turësime investuoti á sudëtingus sûrio ir kûno peiliø pasirinkimà. Taip pat lengva supjaustyti kietàjá kaulà ir salierø ðakná pjaustytuvu.