Mikroskopo idradimas

Kolposkopà iðrado Hansas Hinselmannas tûkstantis devyni ðimtai dvideðimt penktaisiais metais. Taigi, tai yra ginekologinë paieðkos áranga, kuri tikisi ir saugo save panaðiai kaip mikroskopas, tai yra, dëka sumontuoto objektyvo, tai leidþia atitinkamam gydytojui giliai iðtirti moterø lytinius organus.

Jis specialiai sukurtas tirti vulvos, makðties, apatinës gimdos kaklelio ir paties gimdos kaklelio tyrimus. Ðis prietaisas trumpà laikà bus teisinga, nes tik kelios minutës atpaþásta, ar tam tikras moters organas rizikuoja susirgti, t. Y. Ne, ar jame yra vëþio pokyèiø, t. Vëþys yra sunkiausia ið visø ligø. Nepaisant to, kad vaistas buvo paþengæs naujais laikais, iðlieka praktiðkai neámanoma iðgydyti, jei aptinkama per vëlai. Todël, be standartiniø ginekologiniø tyrimø, kurie neaptinka ankstyvosios neoplastiniø pokyèiø stadijos, yra pritaikyti ir kiti bandymai, pavyzdþiui, citologija. Taèiau tai yra tas pats tyrimas, kuris, bet septyniasdeðimt procentø gali aptikti vëþinius pokyèius. Kolposkopija, kuri atliekama naudojant áranká, vadinamà kolposkopu, yra daug galingesnë, nes ji suteikia daugiau kaip devyniasdeðimt procentø galimybës aptikti vëþá pradiniame etape. Kodël taip svarbu? Kadangi tik pirmajame maþiausiame vëþio pokyèiø etape tai yra ðimtu procentø iðgydoma, bet tai, kas labai paþengusi, tuo maþesnë paciento galimybë gyventi. Sunku medicinos srityje ir specialistas, rekomenduojantis ginekologijos ir moterø reprodukciniø organø vëþio temà, teigia, kad bûtina derinti abu tyrimo metodus, t. Y. Atlikti citologiná tyrimà ir kolposkopo tyrimà. Toliau ið tikrøjø yra ðimtu procentø greito vëþio aptikimo garantija ir lengvas jos gydymo uþtikrinimas. Ðtai kodël noriu atlikti mokslinius tyrimus bent kartà per ketvirtá.