Mobiliojo arenginio skelbimai

Iki paskutiniø mobiliøjø árenginiø buvo visiðkai atskirø klientø domenas. Ðiuo metu jie vis daþniau naudojasi verslu. Dël dinamiðkai auganèio iðmaniøjø telefonø pardavimø taip pat keièiasi verslo klientø poreikiai. Jis nustato, kur eiti naujoviðki IT sprendimai biurams.

Fresh Fingers

Vis daþniau erp sistemas naudojanèios ámonës papraðo ðios programinës árangos gamintojø apie galimybæ naudoti jà per mobiliuosius árenginius. Iðmaniøjø telefonø naudojimas yra ypaè naudingas renkant uþsakymus. Ðá sprendimà taip pat atlieka darbuotojai, kurie yra priversti keliauti populiariai. Greitas variantas yra patikrinti kliento duomenis. Mobiliosios sistemos veikia tokià paèià vertæ kaip standartinës ERP programos. Vienintelis variantas yra sàsaja, pritaikyta mobiliesiems árenginiams. Sprendimo, atspindinèio toká kelià, pavyzdys yra kompromiso erp altum programa. Jis mano, kad visø pirma þmonës turëtø naudotis áprastomis aukðtøjø technologijø paslaugomis ir komercinëmis ámonëmis. Mobiliosios erp sistemos naudoja du bûdus, kaip pasiekti duomenis. Pirmasis ið jø yra specialiai paraðytas praðymas iðmaniesiems telefonams. Prieð naudodami já reikia já uþraðyti ir ádiegti. Ávadas á informacijà po prisijungimo prie tuo metu sukurtos paskyros. Naujas sprendimas - prieiga prie konkreèios naudojant interneto narðyklæ. Ðios sëkmës dëka reikia prisijungti prie sistemos - nereikia jokiø papildomø programø. Verta kreiptis á mobiløjá patiekalà, kuris paprastai atnaujinamas iki paskutinës galimybës. Tai leis iðvengti daugybës nemaloniø ávykiø. „Comarch erp altum“ turi daug moduliø, todël programinë áranga gali bûti naudojama beveik bet kurioje srityje. Nuo finansø ir apskaitos iki logikos ir þmogiðkøjø iðtekliø valdymo.