Mokymai amonio temoms

Þmogus susideda ið viso gyvenimo, bent jau ðis poþiûris tæsiasi taip, kaip norëtume tikëtis. Jei, þinoma, tai yra, kai kuri mokymosi situacija tampa bûtina ir sveika, nes ji mums artimesnë ir artimesnë mûsø tikslø nuosavybei. Ðiuo metu suaugusiam dþentelmenui nëra lengviau ágyti vertingø þiniø, pavyzdþiui, per mokymà. Korporacijos, bet taip pat silpnos bendrovës labai daþnai siunèia savo darbuotojus tolesniam mokymui.

Purple MangosteenPurple Mangosteen - Pasinaudokite labai koncentruota Mangosteen vaisiø galia plonu ir jaunesniu iðvaizda!

Dalyvavimas mokymesi yra tam tikras laikas, praleistas jûsø paèiø pastangoms, taèiau tai beveik visada praeityje. Nuolatiniame egzistavime mes ne visada galime sau leisti paskutinæ pradëti knygà ar atskirà mokytojà ir pradëti naujà informacijà. Mes per daug uþsiëmæ, trûksta pinigø ar motyvacijos. Galø gale, mes ne visai mokomës, ir mes nesukuriame savo horizontø. Tiesa, kad tai lemia visiðkà atsitraukimà, kà raðome. Mes neegzistuojame, kad pradëtume naujus iððûkius, nesame pakankamai þiniø tam tikroje srityje, negalime vystytis. Vykdant ámonës mokymà, mes esame ásitikinæ, kad gauta informacija yra autentiðka, esame gerai informuoti, ir galësime pritaikyti ágytas þinias perspektyvoms. Toks elgesys visuomet atsiperka, be jokios prieþasties, á kurià kreipiamës profesionaliai. Mokymo skonyje ne tik padidintos þinios, bet ir gebëjimas „sureguliuoti“ savo CV ar ágyti skatinimà, o darbdavys, matydamas, kad nuolat mokomës, kad esame reali investicija, taip pat galime suteikti naudos bendrovei. Ðis vienintelis darbas jam bus pelningas ir jis taip pat dþiaugsis. Baigæ studijas, negarantuojame, kad mes tapsime drungna medþiaga rinkoje, tai nëra garantija, kad turësime visas þinias, kuriø mums reikës. Profesiniame mokyme galite daug iðmokti, o kartais galite naudoti savo ágûdþius ir gauti geresniø produktø. Tai skatina mus tæsti savo ásipareigojimus ir geriau bei geriau.