Naudoto krautuvo pardavimas

BagProject yra internetinë parduotuvë siûlo sandëliavimo sunkveþimiai, kroviniø lenteles, kuprinës, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir diskai. Visos prekës, nurodytos pardavimo yra pagaminti ið plaèiausio kokybës þaliavø. Jø veikimas yra logiðka ir patogu. BagProject gali suteikti kompetentingø specialistø komandà. Aèiû produktø naudingø ið dþiaugsmo, novatoriðkà pardavimo ir iðnaudoti turtingà komfortà. Siûloma veþimëliai, rankinës, stalai ir stendai aukðtà atsparumà. Dël uþsakymø pirmiau 200 Lt gawarantowana Pristatymas yra nemokamas taip pat. Ið banko pavedimu mokëjimo norma yra 12 Lt, su tuo 13 Lt. Bet prieðtaravimai iðnyksta darbuotojø. Galite skambinti nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9 iki 16 BagProject paprastas schema paieðkas. Jums tik reikia nurodyti produkto tipà. Pasiûlymas turi parduotuvæ, pvz. Cargo sunkveþimiu. Nepralenkiama sunkiasvoriø kroviniø svërimo iki keliasdeðimt kilogramø transportuoti. Jie já individualius vartotojus, ar verslo sveèius. BagProject taip pat ilgalaikio stalai komerciniø produktø pardavimui aikðtëje. Neðiojami, greitai susidedantis, jie ilgai. Ið puikus turistinës klasës lagaminà didþiojo dydþio, spalvos ar mados pardavimas. Paskutiná parduodami keliø spalvø pirkiniø maiðeliai su pirkimo veþimëliai. Platus pasirinkimas patraukliomis stiliø ir spalvø. BagProject taip pat parduoda vientisais kuprinës poilsio daug ryðkûs kalnø ekspedicijas. Yra puikus trumpø kelioniø á miestà. Internetinë parduotuvë uþtikrina asmeniná dëmesá kiekvienam klientui ir plataus profesionalumà.

BacteFort

Þr. Platformos veþimëlis