Nr

Labai daþnai, kai apsipirkimas vyksta á naujo tipo prekybos centrus, jis pirmiausia klausia, kà nori pirkti. Taèiau tikëtina, kad, kaip dabar yra centre, planus stabdys staigus elektros energijos trûkumas. Tuo tarpu, kai visa parduotuvë staiga kriauna á naktá, jos avarinio maitinimo ðaltinis negali sugesti. Ypaè, kad ji tikrai negali bûti prognozuojama, kai ji gali pasiekti ðià formà. Daþnai apðvietimas gali netikëtai nepavykti, todël svarbu, kad þmonës, ásitvirtinæ árenginyje, galëtø lengvai iðeiti.

Todël brangu, jei teisingai elgiasi, kad kitose ðirdyse ir prekybos galerijose kiekvienos kopijos veikimas yra prijungtas prie naujausio energijos ðaltinio. Tokie daiktai kartais yra atidaryti iki vëlyvo vakaro, o jei elektra trunka netrukus po tamsos, sistema jo nepastebës. Be to, staiga patekæs á naktá þmonës gali jausti panikà ir viduje. Svarbu, kad kiekviename objekte rastume avarinio apðvietimo ðviestuvus, kai taip pat yra vienintelis avarinis apðvietimas.

Taèiau verta paminëti, kad tokio apðvietimo buvimas galios daug didesnëse situacijose, kurias reikia iðspræsti. Mes kalbame apie gaisro galimybæ svetainëje. Kad bûtø lengva iðeiti ið namø, toks avarinis apðvietimas turi bûti visiðkai ðvelnus ir sugebantis bet kuriuo metu. Prieþastis, kad kitose medþiagose gali bûti degiø medþiagø, yra labai svarbi, kad toks apðvietimas bûtø kuo greièiau tiesiogiai susijæs su evakuacijos sprendimais.

Dël ðios prieþasties visi, kurie susirinko komercinëje aplinkoje arba toje vietoje, galës palikti savo vietas tam tikram laikui, kad niekas nebûtø paþeistas. Tada bus ypaè ámanoma, kai kartu su avarinio apðvietimo konstrukcija pasirodys piktogramos, rodanèios, kodël turëtumëte eiti á vaistà lauke.