Optima saskaito fakturo idradymo programa

Sàskaitø faktûrø iðraðymo programa leidþia jums iðduoti kitø rûðiø atsiskaitymo medþiagas greitai, natûraliai ir tvarkingai. Komarijos ERP Optima sàskaitø faktûrø modulis yra puikiai paprasta naudoti. Dël to galite ádëti savo dokumentus á bet kurià valiutà.

https://neoproduct.eu/lt/psorilax-veiksmingas-psoriazes-simptomu-sprendimas/

Ði programa yra visiðkai sinchronizuota su ávairiais Comarch sistemos elementais. Þinomas yra atnaujinamas visame rajone, kuris yra paprasta apskaitos paslauga. Didþiausias dëmesys skiriamas funkcionalumui (pardavimo ir pirkimo galimybëms, internetiniø dokumentø mainams, ðis laikotarpis yra labiausiai ádomi ðio modelio medþiaga rinkoje.Papildoma priemonë, pvz., Specialus pardavimø langas, leidþia pateikti bet kokius patarimus ir dokumentus, susijusius su konkreèiu rangovu. Tai labai saugus buhalteriø sprendimas. Be to, ði idëja yra spausdinimo funkcija. Visa tai sukuria kelià, kuris labai palengvina ámonës ar biuro veikimà ir atlieka malonesná darbà.„Comarch ERP Optima Invoices“ programa yra puiki, ypaè jaunoms ir vidutinëms ámonëms, kur buhalterinës apskaitos skyrius nëra sodrus ir þmonëms reikia patarimø ir pagalbos. Tokia funkcija dabar yra sàskaitos faktûros modulis, nes registravimo ir sàskaitø faktûrø iðraðymo programa palengvina darbuotojø darbà ir riboja klaidø galimybæ. Programa leidþia greitai iðraðyti sàskaitas faktûras ir nedelsiant iðtaisyti spausdinimo galimybæ.„Comarch“ ERP „Optima“ sàskaitø faktûrø iðraðymo programinë áranga ásigys: pardavimo ir pirkimo sàskaitø faktûrø iðraðymà, fiziniø moterø apmokestinimà, visø sandoriø tvarkymà zlotø ir uþsienio valiutomis, korekciniø dokumentø iðdavimà (koregavimai: kiekis, duomenys, vertës kaina, PVM tarifas, nuolaida ir kt. , pirkimas ir pardavimas, pasirinkus tradicines mokëjimo formas (pervedimas, kompensavimas, grynieji pinigai, taip pat naudotojo programinës árangos ir pagalbos bei klientø registrà.