Oro tarda ang

Kiekvienà dienà, taip pat ir patalpose bei apsuptyje, yra ávairiø iðoriniø veiksniø, turinèiø prestiþà savo paèiø bûtybei ir gyvybingumui. Be pagrindiniø atliekø, tokiø kaip: vieta, temperatûra, vietos drëkinimas ir visa, mes taip pat susiduriame su ávairiomis dujomis. Antruoju laipsniu oras, kurá kvëpuojame, nëra visiðkai ðvarus, bet uþterðtas. Prieð uþterðdami dulkiø formas, mes galime iðlaikyti þaidimus su filtrais, nors ore yra ir kitø terðalø, kuriuos daþnai nëra lengva atidengti. Juose daþnai yra nuodingø garø. Daþniausiai juos suraskite tik dël tokios formos árankiø kaip toksinis dujø jutiklis, kuris suranda patogeniniø daleliø turiná ir praneða apie jø buvimà, todël áspëja apie pavojø. Deja, todël pavojus yra labai sunkus, nes kai kurios medþiagos, pavyzdþiui, anglies monoksidas yra bekvapiai, ir daþnai jø buvimas ore sukelia rimtà þalà sveikatai arba mirtá. Be Èado, mums taip pat kelia grësmæ kiti veiksniai, kuriuos aptinka jutiklis, kaip sulfato árodymas, kuris suaugusiøjø koncentracija yra diskretiðkas ir leidþia momentiná ðokà. Kita toksinë dujos yra anglies dioksidas, kuris yra toks pat pavojingas kaip ir amoniakas - dujos, kurios faktiðkai yra sferoje, bet yra pavojingesnës koncentracijos darbuotojams. Nuodingø elementø detektoriai taip pat tikisi rasti ozono ir sieros dioksido, kurio dujos yra rimtesnës uþ orà ir pasiekia polinká dideliam uþpildymui ðalia þemës - nuo ðios bûklës, jei mes esame veikiami pagrindu, mes turëtume rasti jutiklius panaðioje vietoje kad jis galëtø suvokti grësmæ ir praneðti mums apie já. Kitos pavojingos dujos, kurias detektorius gali þavëti mums, yra korozinis chloras ir labai toksiðkas vandenilio cianidas, taip pat galimybë tirpti vandenyje, pavojingame vandenilio chloridu. Todël reikia árengti toksiðkà dujø jutiklá.