Paukdtienos didmenine prekyba

Viename ið Krokuvos didmenininkø, vadinamøjø ðvieþià mësà arba suklastoti laikymo laikà ir mësà mirkyti vandenyje. Krikðèioniø kûno didmenininkø buvæ darbuotojai, kurie suteikë etiketes, pasenusius pakaitalus, þurnalistams atskleidë skandalias praktikas, kurios buvo pakeistos naujomis, todël bendrovë galëjo kainuoti nepelningà maistà. Ðis klastojimo procesas galbût buvo tik akivaizdi paslaptis, ir netgi virðininkai þinojo tai, kas apëmë blogos praktikos tyrimà kitoje mësos parduotuvëje.

https://lt.jinx-repellent-magic-formula.eu jinx repellent magic formulaJim Reppellent Magic Formula - Pakeisk savo gyvenimą į geresnį

Deja, baiminamasi, kad apibûdinta veikla yra mësos didmenininkø galia, o potencialiems pirkëjams taip pat atrodo daugiau dëmesio skiriant gyvûninës kilmës produktams. Ðiø nepatogiø darbø prieþastis yra noras pelnyti, taèiau ðio neapgalvoto elgesio pasekmës tenka vartotojams, kurie save laiko prieþasties ir pasekmës grandine. Deja, pirmiau minëtame didelio mësos didmenininko, buvo nustatyta, kad yra vis didesniø sanitarinio pobûdþio trûkumø. Na, dalis gamyklos siûlomø maisto produktø buvo laikomi interjeruose, neatitinkanèiuose jokiø higienos standartø, kuriuose ji nuskaito patogeninëmis mikrobomis ir bakterijomis.

Tokius defektus plaèiai pripaþásta nesàþiningi didmenininkai, nes verslininkai pirmiausia nori likti aikðtëje, neatsiþvelgiant á þmoniø, kurie vartoja savo pagamintus produktus, sveikatà. Krokuvos mësos didmenininkø savininkai neigia skandalingas ataskaitas, kuriose teigiama, kad tuomet yra apgaulingas nepatenkintø ar atleistø darbuotojø kerðtas. Kaip visø pirma ðiame situacijos modelyje, sunku aiðkiai pasakyti, kuri ið konflikto korteliø pasakoja tiesà. „Sanepid“ rûpinosi ðiuo subtiliu klausimu, o tik tuo atveju, jei siûlome didesná atsargumà perkant mësos produktus.