Pedagogikos kaip mokslo pletra

Susipaþinimas su pasauliu yra puikus áspûdis ir elegantiðkas nuotykis. Technika ir technologija eina tokiu tempu iki pat pradþios, todël dinamiðkai vystosi, kad pasaulyje beveik nieko nëra, kuris þmogui ðiuo metu nëra prieinamas. Net jei pasaulio dalis, realybës fragmentas yra nepralaidi lenkø þmogaus akiai, yra tokiø árenginiø, kurie leidþia pasiekti, taigi ir nepakeièiami pasaulio gyliai.

Ne tik tai, bet ir pasaulis gali bûti iðskirtas, ne tik jis gali bûti suvokiamas ir iðtirtas, bet taip pat galima paraðyti tai, kà patiriame, todël tai, kà mes manome ir kà matome. Bûtent tai yra reikðmingas jausmas ir skirtinga patirtis, o prieðais mus pradeda atsirasti naujas, visiðkai kitoks pasaulis.

Mikroskopo fotoaparatas mums padeda ðiandieninëje studijoje. Ðis árenginys, kuris moka didelæ galimybæ mokytis, tirti ir pasiekti paèias slapèiausias vietas pasaulyje. Dël tokios paprastos konstrukcijos, taip pat ir paprastø puslapiø, tokia kamera bus labai didelë. Tai dabar yra jos mikroskopinë funkcija. Taèiau, kadangi tai yra ta pati kamera, ji taip pat leidþia áraðyti, kas bus matoma su juo. Taigi jis perka ne tik pasaulio klausimà realiame sezone, bet ir labiau giliau uþraðo analizæ.

Toks áraðymas lieka, já galite archyvuoti, taip pat galite já iðtrinti baigus stebëjimà. Kameros tikslumas reiðkia, kad tai, kà matome, yra labai kokybiðka, ji yra ypaè iðplësta ir daro áspûdá, lyg mes neþiûrëjome miniatiûriniø ar mikroskopiniø objektø, bet didþiuliø, normalaus dydþio objektø, kurie tik uþregistravo fotoaparatà. Tai puikus èekis ir geras nuotykis, kurá tikrai verta patirti.