Pirmasis atostogo skaieiuokles darbas

Daugelis darbuotojø dël kitø prieþasèiø yra perduodami á uþsiená. Jis nenurodo ðio klausimo ir jiems nenusprendþia bûti tvirtai susietas su Lenkijos pilietybe, arba jie neturi prasmës gráþti á savo ðalá. Yra daugiau þmoniø, kurie, dirbdami uþsienyje, planuoja ásigyti nuomojamà turtà. & Nbsp Asmenys, dirbantys uþ Lenkijos Respublikos ribø, gali kreiptis dël hipotekos Lenkijoje, o pastarieji - ne tik sklypo ruoþe savo regione, bet ir uþ savo pajëgumø ribø. Visada akivaizdu, kad jie nori realizuoti ðiek tiek kitokias sàlygas nei moterys, kas yra Lenkijos þmonës.

Visø pirma, kai kurie bankai leidþia pateikti hipotekos paraiðkà tik tiems, kurie atlieka uþdirbtus pinigus mokëjimus á Lenkijos banko sàskaità. Kaip þinote, etapas yra toks sunkus, nes kitos ámonës pervedamos tik á asmenines sàskaitas, esanèias vietiniuose bankuose, arba visais patikrinimais. Tokiais atvejais turëtumëte papraðyti papildomos dienos pajamø deklaracijos. Be to, kalbant apie tuos, kurie dirba dël nelaimingø atsitikimø grupëje, yra daugiau reikalavimø dël savo ánaðo. Taip, darbuotojams, dirbantiems uþ ðalies ribø, bet paprastai Europos Sàjungos aikðtëje, bankas padidins kito ánaðo vertæ iki 20% nekilnojamojo turto vertës (visiems Lenkijoje dirbantiems asmenims kitos ámokos vertë 2014 m. Yra tik 5%, o moterims - tik 5%. Amerikoje - namø ánaðo vertë bus 50%.

Þinoma, bankams greièiausiai reikës hipotekos paskolai gauti reikalingø dokumentø vertimo, t. Y. Gimimo liudijimo, dokumento, patvirtinanèio, kad knyga buvo pasiraðyta su savininku, santuokos liudijimas. Jûs galite papraðyti teismo motyvuoti hipotekà vertimo biure, kurio specializacija - ekonominiai ir profesiniai vertimai. Biurø pasiûlà galima rasti interneto puslapiuose, taip pat po ankstesnio kontakto su pasirinktu vertëju. Bankai, kuriems nereikia pateikti bûstui ásigyti reikalingø dokumentø, yra „Nordea“ ir „Deutsche Bank“.