Privalomas kasos aparatas teisininkams

Vykdome parduotuvæ, kurioje registruojame apyvartà iðlaikant kasos aparatà. Labai daþnai klientai nori pirkti uþsienio valiuta uþ ásigytas prekes, paprastai eurais. Ar papildoma uþsienio valiutos suma?

Dël meno. 111 par. PVM ástatymo 3a punkto 1 papunktyje, apskaitos tvarkymas naudojant kasos aparatus, PVM mokëtojai privalo ið visø pardavimø pateikti fiskalinio èekio arba sàskaitos faktûros spaudà ir klientui pateikti spausdintà dokumentà.

10 paragrafo 1 dalyje. 1 punkto 14 papunktis dël techniniø sàlygø, taip pat ir tada, kai tai yra 8 paragrafo paragrafe. 1 kasos aparato reglamento 14 punkte, kuriame pateikiami duomenys, kurie turëtø bûti ávykdyti fiskaliniu bûdu, privalome reikðti, kad valiuta, kurioje yra uþregistruotas pardavimas, bent jau uþ visà bendrà pardavimo sumà.

Taèiau pagrindiniai kriterijai ir techninës sàlygos, kurias registrai turi atitikti, yra iðdëstyti reglamento 2 straipsnyje dël techniniø sàlygø.

Taip, pagal 14 straipsnio 2 dalies principà. Ðio ástatymo 1 straipsnyje nustatyta, kad gamyklos pardavimo programa turëtø bûti \ t funkcija: leisti mokesèiø mokëtojui keisti valiutos, kurioje yra uþregistruotas pardavimas, pavadinimà arba jo santrumpà, taip pat ið anksto programuoti nurodytà pakeitimà ávedant pakeitimo momentà ir laikà; taupant momentà ir laikà, kada pradedama kaupti apskaità kitoje valiuta fiskaliniu suvokimu, ir papildomai konvertuoti bendrosios pardavimo sumos sumà á tolimas valiutas, o konversijos rezultatas kartu su valiutos keitimo kursu ir atsiskaitymu turi bûti átrauktas á fiskaliná kvitus su fiskaliniu logotipu ; konversija turi bûti atliekama ne maþiau kaip ðeðiø deðimtøjø tikslumu ir konversijos efektas turi bûti suapvalintas iki dviejø skaièiø po kablelio.

Specialiai uþsienio valiutos pavadinimø santrumpai naudojami þenklai, kuriuos palaiko Lenkijos Lenkijos bankas.

Taigi, jei mokesèiø mokëtojas ketina parduoti prekes vartotojams, kurie sumoka kainà uþsienio valiuta, paprastai paprastai turi bûti fiskalinis kasos aparatas, suskirstytas á priklausomybæ, kuri leistø konvertuoti valiutos kursà.

Ið klausimo pateiktos formos galima daryti iðvadà, kad mokëjimas uþ ásigytas prekes laikomas eurais laikotarpiu, kai sutarties vertë bus rodoma zlotyse. Taisyklës, kuriose teigiama, kad PVM nëra reglamentuojamas klausimas, koká valiutos keitimo kursà privalome imtis, kad zloto suma bûtø konvertuojama á eurus.