Progresiniai mokeseio tarifai

Pradëjus taikyti naujus mokesèiø tarifus, verslininkai turi perprogramuoti kasos aparatus. Kintantys mokesèiø tarifai yra þenklas, kad investuotojai turi atitikti programinës árangos pakeitimus pardavimo apskaitos prietaisuose, t. Y. Kasos aparatuose. Kaip ir kur tu gali bûti paruoðtas? Kasos aparatai turi vietà, kur prietaisai pristatomi ne tik þaisti. Kaip jau þinoma apie dovanø tarifø pasikeitimà tokiose problemose, minios pradeda uþimti.

Jei kasos aparato pakartotinis perdirbimas neegzistuoja, o fazës reikðmë labai skiriasi, nereikia pabrëþti. Taigi galite sukurti sau nenaudodami profesionalø paslaugø. Tiesiog pasieksite naudotojo vadovà ir þingsnis po þingsnio priminkite pagal gamintojo instrukcijas. Deja, visi tarifai turi bûti perkelti rankiniu bûdu. Labai nepatogu, jei kasoje yra uþprogramuoti keli daiktai.PVM tarifø keitimas registracijos biuruose neturëtø bûti problema ámonëms. Jei tai nëra daug prekiø grupiø, o kasos aparatai nëra tiesiogiai susijæ su pardavimo sistemomis, operacija gali bûti vykdoma greitai. Tokiø ryðiø sëkmë labai priklauso nuo programinës árangos vertës.Sunkumai kyla, kai prekës perkeliamos tarp individualiø PVM tarifø. Naudodamiesi grynøjø pinigø sistemomis, kurios dirba su pigia programine áranga, galime susidurti su problemomis. Paprastos programos, neturinèios galimybës filtruoti, klasifikuoti straipsnius nebus naudingos, jei norite uþdaryti gamintojo, brûkðninio kodo dalies ar bet kurios kitos þymos, árodymus, paprastai nustatysime straipsniø grupes, kad nustatytume naujà mokesèio tarifà. Kiekvienà bylos medþiagà reikës patobulinti ranka.Nauji PVM tarifai gali priversti kai kuriuos mokesèiø mokëtojus keistis pinigais. Todël susieta yra tradicinë konstrukcija arba daugybë vadinamøjø atstatymas, kuris neleidþia ávesti kito PVM koregavimo.Tas pats pasakytina ir apie prietaisus, kuriø ataskaitø skaièius artimas 1825 m., Nes tada tokiame kasoje uþpildo atmintá. Tada geriau gauti naujà kasos aparatà. Technologiðkai naujas kasos aparatas bus ideali garantija, kad be PVM atsirastø nauji PVM tarifai.