Psichologo darbo astatymas

Psichologo profesija prieð keletà metø buvo susijusi tik su psichine liga. Jauni þmonës, padedami psichologo ir atvirai apie tai reikðmingi, individualioje aplinkoje, buvo patirti nemaloniø komentarø ir netgi stigmatizuoti. Laimei, toks suvokimas lëtai vyksta istorijoje. Ðvietimo, ðiuolaikiniai þmonës, vertinantys asmeninio tobulëjimo vertæ, vis daþniau lanko psichologø biurus, o ne krizës formas.

Nes tikrai, kas yra psichologas?

Supaprastinta forma ði moteris, baigusi humanitariniø tyrimø apie þmogaus elgesá, jo vidinio pasaulio struktûras ir socialinius ryðius. Toks asmuo, atliekantis mokslinius tyrimus, vaikðèiojantis konsultavimo biuruose arba pavadinimuose, susijusiuose su þmogiðkøjø iðtekliø ar reklamos klausimais. Baigæs papildomà kryptá ir ágydamas ágûdþiø bei jausmø, reikalingø gydymui, psichologas gali tapti klinikiniu psichologu-psichoterapeutu.Motyvas pasirinkti ðià profesijà daþnai yra didelë empatijos ir kitø tipø susidomëjimo dozë. Paprastai asmuo, kuris nurodo ðá þingsná, yra didelis noras padëti kitiems.Nëra akivaizdaus darbo. Kai kurie psichologai ieðko tiesiog paramos ir artumo. Duok jiems gyventojà, su kuriuo galite pasidalinti visa, kà jie slëpia ið viso pasaulio, arba jie nori ásitikinti savo asmeniniais gyvenimo pasirinkimais. Taèiau moterys èia atvyksta su labai sunkiomis problemomis, su visais emocijø bagaþu, daþnai nusivylimu ar liûdesiu, kartais jie iðkrauna savo jëgà ar nusivylimà. Psichologas, remdamasis þiniomis ir patirtimi, kiekvienà dienà naudoja savo rankà ir kantriai naudojasi visa meilë ir atsidavimu, nedidelëmis dilemomis ir stipriomis paslaptimis. Tuomet jis padeda jiems padëti ir taip atkreipia dëmesá á tai, kà kai kurie nemato, ir taip parodo, kà daryti su ðiuolaikinio pasaulio paþinimo potvyniais ir sunkumais. Bûtø svarbu rizikuoti teiginiu, kad psichologas yra vienas ið mûsø draugø, kuris taip pat gali bûti vertinamas kaip neigiamas ávertinimas. Dvasios kreiviø vadovas. Savo biure mes gauname þmogiðkosios paramos þinias ir saugumo patirtá, kuriai galime pasakyti viskà. Mes paliekame kvëpavimà su pagalba, lengvesniu ir aktyvesniu. Daþnai ir su ðypsena þmonëms.