Psichoterapeutas wikipedia

Pasirengimas psichoterapeutø profesijos ávykdymui priimamas vidurinës mokyklos baigimo sezone Lenkijoje. Turite uþpildyti savo magistro laipsná arba medicinos studijas. Tada turëtumëte kreiptis á psichoterapijos studijas Lenkijoje. Mokykla turi priklausyti Lenkijoje registruotai psichoterapinës aplinkos gërimui.

Mokykla turi pasiûlyti darbo kokybæ kas 590 valandø praktiniø uþsiëmimø. Be to, 100 valandø bûtina numatyti psichoterapinæ patirtá. Taip pat bûtina iðlaikyti 50 valandø prieþiûros ir 360 valandø staþuotës. Be to, norint tapti psichoterapeutu, bûtina dvejus metus susipaþinti su psichoterapine praktika, ji turi bûti priþiûrima per ketveriø metø mokymo laikotarpá.Atvykæ á psichoterapinæ mokyklà, privalote iðlaikyti egzaminà asociacijoje, kuriai priklausë grupë.Þmonës, kurie to paties praðo tapti psichoterapeutu Lenkijoje, visada turëtø bûti asmuo, kuris, nepaisant jø kelio, svarbu sukurti turtingà portfelá ir nemokamus ketverius metus, kurie gali bûti iðleidþiami tuo metu, kai gaunami atitinkami paþymëjimai jø veiklai ágyvendinti. medicininës pagalbos.Kiekvienas psichoterapeutas turëtø þinoti psichopatologijà, jis taip pat turëtø þinoti, kokie yra ávairûs gydymo metodai, ir þinoti psichoterapijos taisykles reglamentuojanèià teisæ.Sertifikatas yra perkamas vienkartiniu bûdu, taèiau jis turëtø bûti atliekamas kartais, o tolesnis tyrimas rekomenduojamas dabartiniame plane. Norint pratæsti sertifikatà, naudinga pateikti dokumentus, patvirtinanèius, kad praëjus 5 metams po sertifikato gavimo arba paskutinio sertifikato pratæsimo jis atliko nemaþai psichoterapijos valandø. Patartina egzistuoti ir dokumentuoti, kad mes buvome priþiûrimi 5 metus. Jis taip pat turëtø nuolat mokytis ir kalbëti. Tai profesija, kuriai reikia nuolatinës pagalbos ir koncentracijos koncentracijos.