Puslapio vertimas anglo kalba

Dokumentø vertimas pats savaime yra gana sudëtingas. Jei planuojame iðversti bet koká tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir susirinkimais, bet ir susipaþinti su daugeliu idëjø, bûdingø kiekvienai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo straipsná anglø kalba, nepadaro to „akademinio“ stiliaus, bet naudoja jo specifinius skonius ir minëtas idiomas.

Atsiþvelgiant á tai, kad visuotinio interneto tinklo asmuo vis dar auga, daþnai reikia versti svetainæ. Pavyzdþiui, sukuriant svetainæ, su kuria mes esame priklausomi nuo populiaresnio gavëjø skaièiaus, privalome tai padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø ir lenkø kalbomis, turite ne tik sugebëti versti, bet ir ðià energijà, kad nustatytumëte savo ásitikinimus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Kada jis daro verslà? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná naudodami „Google“ vertëjas. Nors bendra þinutës prasmë bus iðsaugota (mes galime atspëti, kokia yra konkreti svetainë, jau loginë sakiniø seka ir sintaksë lentoje bus nepakankama. Todël tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà tekstà þodþiu. Taigi versle mes negalime pasikliauti profesionalia, daugiakalbiu tinklalapiu. Taigi, kaip þiniatinklio vertëjas per trumpiausià ateities þmogø, maðina nebus pakeista. Net geriausia programinë áranga neturi abstrakto màstymo galios. Vienintelis dalykas, kurá jis gali padaryti, yra tai, kad þmogaus logika yra perkelta á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi, net geriausios programos, iðverèianèios dokumentà, gerokai atsilieka nuo profesionaliø interneto vertëjø, ir, þinoma, jis visada bus dabar. Jei visuomet yra paþangi priemonë, papuoðta paprasto ir abstrakto „màstymo“ galimybe, tai bus mûsø civilizacijos efektas. Apibendrinant, norint ðviesti gerus vertëjus, turëtø bûti parengtos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir padëtø mokyklai suprasti kalbà abstrakèiai.& Nbsp;