Puslapio vertimas kaip

Svetainë yra kiekvienos ámonës vitrina, todël ji turi bûti gerai pristatyta ir turinys turëtø bûti átrauktas á visus vartotojus. Jei parinktis yra skirta gavëjams, esantiems tolimose ðalyse, tuomet kai kuriose kalbø versijose esanti svetainë yra skirta tik keletui.

Svetainës paslauga turi bûti pasirinkta kiekvienam atskiram vartotojui. Taigi, pagalvokime apie kalbas, kuriose parodyti savo mintis, kad visa tai bûtø lengva. Be to, ekranas negali sukelti klaidø ar praleidimø, todël leiskite vertëjams pateikti vertimus.

Þinoma, tie þenklai, kurie sukuria svetainiø vertimus, taip pat ið lenkø kalbos á uþsienio kalbas, ir atvirkðèiai. Remdamiesi vien tik tokiu darbu, neturëtumëte nerimauti, ar iðverstas turinys bus gerai susietas. Be to, net jei puslapio turinys pasirinktas teksto rinkinyje, jis gali bûti lengvai iðverstas.

Svarbu, kai atrodo, kad tokia vertimø biuras yra paskutinis, kurá vertëjai mano, kad rinkodaros mechanizmai taip pat yra ir kitos rinkos sàlygos. Dël ðios prieþasties á konkreèià kalbà iðversto puslapio turinys nëra dirbtinai ar paprasèiausiai skamba. Jis gali bûti sukurtas tam, kad pasiûlymas bus turtingas ne tik pirmosios kalbos versijoje, bet ir toje valstybëje, kurioje yra aukðtesnio rango reitingas.

Taèiau jei mintis iðversta tiesiai ið interneto perspektyvos, tuomet vertëjai taip pat iðsaugojo formatavimà. Todël lengva iðversti tekstà, pateiktà lentelëje arba diagramoje, arba kità grafiná ekvivalentà.

Be to, biuras taip pat sukuria visà HTML failo struktûrà kitai kalbai, panaðiai kaip paskutinë narðoma, kuri bus rodoma vertimui. Tai darydami, pasirinkdami kità kalbà, galite bûti tikri, kad svetainëje nebus jokiø techniniø problemø.