Saugomos anglies dulkes

Antraðtë „LED“ avarinis apðvietimas yra sukurtas taip, kad visuomeniniuose pastatuose bûtø galima iðeiti ið avariniø iðëjimø ir evakuacijos marðrutø. Na, vieðbuèiuose, pensionuose, taip pat privaèiuose kambariuose turi bûti árengtas privalomas avariniø koridoriø ir avariniø iðëjimø apðvietimas, taèiau avarinis kaitrinis apðvietimas sunaudoja per daug energijos ir reikalauja avarinio maitinimo ið didelës baterijos, todël daþnai reikia sukurti atskirà apðvietimo árenginá avarinis. Laimei, mûsø rinkoje buvo pakankamai stipriø LED, kurie parodë tikrai puikià alternatyvà kaitinamosioms lemputëms.

Èia paminëtos aukðtos elektroliuminescencinës ðviesos diodai sunaudoja kelis kartus maþiau energijos, yra aukðtas bûdas ir paprastas maitinimo átampa. LED avarinis apðvietimas be evakuacijos apðvietimo, evakuacijos marðrutø apðvietimo, tam tikrø pavojø kelianèiø patalpø apðvietimo, lauko zonø apðvietimas ir avarinis apðvietimas taip pat turi evakuacijos apðvietimà praktikos vietoms netoli konkretaus pavojaus, t. apðvietimo gedimas. Tokiø blogø dalykø pavyzdþiai bus kasinëjimai ir darbai su toksiðkomis ar sprogiomis medþiagomis. Be to, atliekant uþduotis su greitai judanèiomis maðinomis, turi bûti ámanoma ájungti avariná apðvietimà áprasto apðvietimo gedimo metu.

Visi avariniai LED ðviestuvai yra suprojektuoti mikroprocesorinëse sistemose ir ryðiø magistralës prijungti prie centrinio sistemos galvutës. Didþiausias naujojo LED avarinio apðvietimo sistemos privalumas yra tai, kad tai yra labiausiai paplitusi sistema, o tai reiðkia, kad evakuacijos detalës ir nauji árenginiai, kurie patenka á sistemos sandëlá, turi savo átampos ðaltinius akumuliatoriaus konstrukcijoje. Visa LED avarinio apðvietimo sistema iðreiðkiama kaip pagrindinë prieþastis, skirstytuvai ir avariniai apðvietimo átaisai, o ryðys tarp centrinio bloko, skirstytuvø ir ðviestuvø vyksta dviem laidais.