Saugus darbuotojo elgesys

Kaip þinote, gamykla suteikia labai rimtà átakà kiekvienam savininkui, kurianèiam tokià parduotuvæ. Taèiau verta pamàstyti apie savininko ásipareigojimus vykdyti tokià gamyklà. Svarbiausia gamyklos savininko pareiga - uþtikrinti saugumà kiekvienam tokioje gamykloje gyvenanèiam asmeniui. Taigi visos maðinos, taip pat kiekvienas gamyklos patalpa turi bûti gerai matomos ir apsaugotos.

Gërimai ið dabartiniø standartø, kuriuos savininkas turi duoti savo tautai, yra sprogimo saugumas. Kaip þinome, darbo metu reikalingos ávairios degios medþiagos, kurios maitina maðinas ir ne tik. Jei tokios medþiagos pradeda lakuoti, pvz., Pablogëjo tokia maðina, pradþios rizika yra didelë. Todël gamyklos savininkui tenka pareiga periodiðkai ieðkoti visø gamykloje esanèiø maðinø, taip pat tinkamai saugoti sveikatai pavojingas medþiagas ir uþdirbti þmogø. Taip, gamykla turi atlikti visas Lenkijos teisëje nustatytas sàlygas, kad galëtø bûti atvira gamybai. Darbuotojai gali sëdëti ir dirbti fiksuotose vietose. Jei periodiniai patikrinimai parodytø, kad gamykla kelia grësmæ augimui ir þmoniø sveikatai yra tikëtina, kad jos susitikimas bus ávykdytas, gamykla bus sudaryta, kol ji atitiks visus saugos reikalavimus. Visa tai turëtø kontroliuoti gamyklos savininkas. Todël nepakanka suteikti darbuotojams pakankamà atlyginimà ir panaudoti pajamas ið savo veiklos. Visø pirma svarbu uþtikrinti, kad jie dirbtø kiekvienà dienà saugiai. Daugelis moterø neabejotinai atsisakytø naudoti visus saugos reikalavimus, jei Lenkijos ástatymai jø nepaminëtø. Todël labai svarbus valstybës vaidmuo ieðkant visø galimø gamyklø ir analizuojant jø saugumà. Visø pirma, gamyklos savininkas turëtø stengtis uþtikrinti visø gamyklos darbuotojø saugumà. Yra paskutiniø reikðmingø.