Tabu dibu

Symfonia Finanse i Ksiægowoúã yra aiðki ámoniø, turinèiø papildomà verslo profilá, apskaitos priemonë. Tai yra idëja, kuri leis optimizuoti þmoniø, dirbanèiø su neðiojamosiomis ir vidutinëmis ámonëmis, darbà.

Programa leidþia iðlaikyti keturiø tipø áraðus: apskaitos knygas, PVM áraðus, mokesèiø duomenø áraðus ir atsiskaitymø áraðus. Tai suteikia jums galimybæ gauti visas finansines galimybes tam tikroje vietoje, uþtikrinant duomenø vientisumà ir saugumà.Programa, iðskyrus verslo renginiø áraðymà, leidþia daugiau vykdyti elektroninio pavedimo tvarkà, spausdinti projekte parengtas ataskaitas, taip pat pateikti grafikus. Be standartiniø ataskaitø, reikalaujamø pagal apskaitos ástatymà, programa leidþia automatiðkai sukurti anksèiau kliento apibrëþtas ataskaitas, leidþianèias vienintelæ labai jautrià dabartinës ámonës ekonominës padëties analizæ.„Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠leidþia automatiðkai tvarkyti PVM registrus ir mokesèiø áraðus kartu su prekiø ir paslaugø mokesèio ástatymo reikalavimais. Programa leidþia jums sukurti ir spausdinti PVM deklaracijas, remiantis PVM registro informacija.Áraðai apie atsiskaitymus programoje palengvina ámonës ásipareigojimø ir kainø valdymà. Programa leidþia spausdinti raginimus, ávesti palûkanø uþraðus ir gauti balanso patvirtinimà. Tai bus lengva duoti ir pateikti atsiskaitymø bûklæ tam tikram laikotarpiui.Su „Symfonia Finanse i Ksiægowoú㓠programine áranga galime gyventi labai saugiai saugomus duomenis. Ðis metodas puikiai tinka registruoti ir apdoroti ekonomines galimybes, taip pat idealus finansiniø informacijos ðaltinis, reikalingas ataskaitoms kurti. Priimdami turtà ið plano ágyjame gebëjimà jà pritaikyti prie vietos poreikiø ir taip efektyviai ágyvendinti ámonës nustatytà apskaitos politikà.