Termoaktyvio drabuthio gamintojas czaestochowa

Ðeðtadiená buvo pristatytas naujausias vietinës drabuþiø gamintojo rinkinys. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie norëjo pamatyti, kà dizaineriai pastatë artëjanèiam sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou buvo artimiausioje vietoje ir viskas vyko sklandþiai. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai laukinius ir ðviesius audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai þavëjo erdvûs, spalvingi maxi sijonai, pagaminti tik ið nërimo. Be jø, jie taip pat dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis, taip pat palaidinukais su grioveliais ir siuvinëtais bikinais. Rimtiems drabuþiams, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, skirtas ypaè ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris turëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið paskutinës kolekcijos. Pajamos, gautos ið paskutinio pardavimo, bus pervestos á savo vaikø namus. Reikia pabrëþti, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir pozityvius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus pardavimui ir, jei sandorio objektas buvo netgi geros gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija bus perkama á parduotuves dabar geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kuri bûtø suderinama su kitomis nei fiksuotojo ryðio verslu.Savo drabuþiø kompanijoje veikia vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø. Yra keletas gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, praeityje daugiausia visø ádomiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kaskart ir tada ðis vardas traukia kolekcijas bendradarbiaudamas su pagrindiniais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose yra tiek daug pripaþinimo, kad netgi prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau yra pasiruoðæ vienà rytà, susidaro kilometrø ilgio eilëse. Ðios kolekcijos yra ið tos dienos.Ðio pavadinimo produktai jau daugelá metø yra labai populiarûs tarp klientø, taip pat ir tuo tikslu, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nesugeba paminëti daugybës gautø atlygiø ir patvirtina, kad rezultatai yra aukðèiausios kokybës.

https://val-pro24.eu/lt/

Perþiûrëti savo parduotuvæ: Haccp vienkartiniai drabuþiai